اصلاح بند ج ماده (12) آیین نامه اجرایی ماده (2) قانون مالیات های مستقیم

‌اصلاح بند ج ماده (12) آیین نامه اجرایی ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم
1376.03.25 - - - 323
‌شماره: .57611ت18181‌ه‍
‌تاریخ: 1376.4.26
‌وزارت امور اقتصادی و دارایی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1376.3.25 بنا به پیشنهاد شماره .11816‌الفح مورخ
1376.3.10 معاونت حقوقی و امورمجلس‌رئیس ‌جمهور، تصویب نمود:
‌در بند (ج) ماده (12) آیین‌نامه اجرایی بندهای (2)، (3)، (4) و (5) ماده (2)
قانون مالیاتهای مستقیم -‌موضوع تصویبنامه شماره.44096ت305 مورخ 1368.4.14 - پس از
عبارت «‌دارایی موًً‌سسه» عبارت «‌به آستان قدس رضوی یا» افزوده می‌شود.
‌حسن حبیبی
‌معاون اول رییس جمهور