ایجاد منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی به منظور فعالیت های پتروشیمیایی در منطقه ای به شرح نقشه پیوست و تعیین شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان سازمان مسؤول منطقه یاد شده

‌ایجاد منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر
امام خمینی به منظور فعالیت‌های پتروشیمیایی در منطقه‌ای به شرح‌نقشه پیوست و
تعیین شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان سازمان مسؤول منطقه یاد شده
1376.03.27 - - - 326
‌شماره: .58548ت18263ک
‌تاریخ: 1376.4.30
‌ریاست ‌جمهوری ـ دبیرخانه شورای ‌عالی مناطق آزاد تجاریـ صنعتی
‌جمهوری اسلامی ایران
‌اکثریت وزرای عضو شورای ‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی در جلسه مورخ 1376.3.27
با توجه به اختیارات تفویضی هیأت وزیران(‌موضوع تصویبنامه شماره .65632ت409‌ه‍
مورخ 1373.11.9) و به استناد ماده (14) آیین‌نامه اجرایی بند «‌د» اتبصره (25)
قانون برنامه پنجساله‌دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
(‌موضوع تصویبنامه شماره .42890ت15003ک مورخ 1374.3.23) تصویب‌نمودند:
‌منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام ‌خمینی به منظور فعالیتهای پتروشیمیایی در
منطقه ‌ای به شرح نقشه پیوست، که از شمال به جاده‌اهواز- ماهشهر- سربندر، از شرق
به محور بزرگراه در دست احداث پتروشیمی، از غرب به محور اصلی سربندر-‌بندر امام
خمینی و از جنوب به‌کارخانجات پتروشیمی و جاده بزرگراه در دست احداث محدود است،
ایجاد و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان سازمان مسوًً‌ول منطقه یاد شده‌تعیین
می‌وشد.
‌حدود اختیارات سازمان مسوًً‌ول یاد شده برطبق تصویبنامه شماره .42890ت15003ک مورخ
1374.3.23 و اصلاحات بعدی آن و با رعایت‌قوانین و مقررات جاری کشور می‌باشد.
‌این تصویبنامه در تاریخ 1376.4.22 به تأیید مقام محترم ریاست ‌جمهوری رسیده است.
‌حسن حبیبی
‌معاون اول رییس جمهور