اجازه مشارکت به شرکت همپل مقیم دانمارک در شرکت باژاک ( خصوصی) برای تولید رنگهای دریایی در شهرستان ساوه

‌اجازه مشارکت به شرکت همپل مقیم دانمارک در
شرکت باژاک (‌خصوصی) برای تولید رنگهای دریایی در شهرستان ساوه
1376.05.05 - - - 491
‌شماره: .59901ت18318‌ه‍
‌تاریخ: 1376.5.7
‌وزارت امور اقتصادی و دارایی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1376.5.5 بنا به پیشنهاد شماره 1269.21.12129 مورخ
1376.4.18 وزارت امور اقتصادی و دارایی و موافقت هیأت‌رسیدگی به جلب و حمایت
سرمایه‌های خارجی و به استناد قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی -‌مصوب 1334-
تصویب نمود:
‌به شرکت Hempel's Marine Paints A/S مقیم دانمارک اجازه داده می‌شود تا بر اساس
قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی و آیین‌نامه اجرایی آن‌و با رعایت کلیه قوانین
و مقررات جمهوری اسلامی ایران از طریق خرید ده درصد (10%) سهام شرکت باژاک
(‌خصوصی) برای تولید رنگهای دریایی در‌شهرستان ساوه به نحو زیر مشارکت نماید:
1 - سرمایه‌گذاری شرکت همپل بابت خرید ده درصد (10%) سهام معادل دویست هزار
(000،200) دلار آمریکا به صورت دانش فنی به کشور وارد‌شود.
2 - حق لیسانس در ازای ارائه دانش فنی روز و استفاده از علائم تجاری معادل چهار
درصد (4%) فروش خالص تولیدات پس از کسر بهای مواد اولیه‌وارداتی از محل ارز حاصل
از صادرات تولیدات شرکت مشترک (‌همپل-‌باژاک) به شرکت همپل به مدت پنج سال قابل
پرداخت می‌باشد که حسب‌درخواست قابل بررسی برای تمدید خواهد بود.
3 - نیازهای ارزی شرکت مشترک در دوره بهره‌برداری شامل ارز لازم برای پرداخت حق
لیسانس و سود سهام قابل انتقال شرکت همپل از محل ارز‌حاصل از صادرات تولیدات شرکت
مشترک تأ‌مین و تأ‌دیه شود و هر سال گواهی صادرات تا حدی که نیازهای ارزی یاد شده
را پوشش دهد به سازمان‌سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران تسلیم شود.
4 - در صورت وجود محدودیت قانونی یا اعمال‌شده از سوی دولت که در نتیجه آن شرکت
مشترک نتواند تولیدات خود را صادر نماید الزام به صادرات‌برای آن سال منتفی شده و
در نتیجه انتقالات ارزی مربوط به سهامدار خارجی طبق قانون جلب و حمایت سرمایه‌های
خارجی انجام خواهد شد.
‌حسن حبیبی
‌معاون اول رییس جمهور