تعیین آقای علی عبدالعلی زاده وزیر مسکن و شهرسازی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور برای اجرای طرح احداث سالن بزرگ همایش های بین المللی جمهوری اسلامی ایران

‌تعیین آقای علی عبدالعلی زاده وزیر مسکن و شهرسازی به عنوان نماینده ویژه رئیس
جمهور برای اجرای طرح‌احداث سالن بزرگ همایش‌های بین المللی جمهوری اسلامی ایران
1376.06.2 - - - 591

‌شماره: .64187ت18572‌ه‍
‌تاریخ: 1376.6.9
‌ریاست جمهوری ـ وزارت مسکن و شهرسازی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1376.6.2 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و بر اساس اصل یکصد
و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران تصویب نمود:
‌آقای علی عبدالعلی‌زاده ـ وزیر مسکن و شهرسازی ـ به عنوان نماینده ویژه رییس
جمهور برای اجرای طرح احداث سالن بزرگ همایشهای‌بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در
موارد زیر تعیین ‌می‌شود:
1 ـ نحوه اجرای کار.
2 ـ اتخاذ تصمیم در مورد انتخاب مشاوران، پیمانکاران و سازندگان(‌تشخیص صلاحیت و
ارجاع کار).
3 ـ تعیین قیمت و مبانی و شرایط قرارداد و تضمینهای مربوط و حل اختلافات.
4 ـ تعیین میزان و نحوه پرداختها از جمله تنخواه گردان، پیش پرداخت، علی‌الحساب و
نوع تضمینهای دریافتی.
5 ـ خرید کالا و خدمات خارج از کشور با استفاده از سهمیه ارزی نهاد ریاست جمهوری و
کلیه تسهیلات و معافیتهای لازم، اعم از بانکی و‌گمرکی.
6 ـ مصرف منابعی که از محل اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر
مقررات عمومی تخصیص یافته، به نحوی که‌تشخیص و تعهد و تسجیل توسط نماینده یاد شده
به عنوان هزینه قطعی تلقی شود.
‌تصمیماتی که توسط نماینده ویژه رییس جمهور در خصوص موارد یاد شده اتخاذ می‌شود در
حکم تصمیمات رییس جمهور و هیأت وزیران‌بوده و لازم‌الاجرا می‌باشد و با رعایت ماده
(19) آیین نامه داخلی هیأت دولت قابــل صدور خواهد بود.
‌حسن حبیبی
‌معاون اول رییس جمهور