انتصاب آقای یحیی محمدزاده به عنوان استاندار آذربایجان شرقی

‌انتصاب آقای
یحیی محمدزاده به عنوان استاندار آذربایجان شرقی
1376.06.16 - - - 597
‌شماره: .65039ت18605‌ه‍
‌تاریخ: 1376.6.20
‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1376.6.16 بنابه پیشنهاد شماره 12002.1 مورخ 1376.6.16
وزارت کشور و به استناد قانون راجع به‌انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب
1360 ـ تصویب نمود:
‌آقای یحیی محمدزاده به عنوان استاندار آذربایجان شرقی منصوب شود.
‌حسن حبیبی
‌معاون اول رییس جمهور