انتصاب آقای مسعود محمودی به عنوان استاندار کرمان

‌انتصاب آقای مسعود
محمودی به عنوان استاندار کرمان
1376.06.16 - - - 597
‌شماره: .65040ت18601‌ه‍
‌تاریخ: 1376.6.20
‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1376.6.16 بنابه پیشنهاد شماره 12004.1 مورخ 1376.6.16
وزارت کشور و به استناد قانون راجع به‌انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب
1360 ـ تصویب نمود:
‌آقای مسعود محمودی به عنوان استاندار کرمان منصوب شود.
‌حسن حبیبی
‌معاون اول رییس جمهور