انتصاب آقای علی جابریان همدانی به عنوان استاندار همدان

‌انتصاب آقای علی
جابریان همدانی به عنوان استاندار همدان
1376.07.16 - .57620ت18720ه - 1376.07.22 - 19
‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1376.7.16 بنا به پیشنهاد شماره 14302.1.11 مورخ
1376.7.16 وزارت کشور و به استناد قانون راجع به انتصاب افراد به‌بعضی از مقامات
کشور - مصوب 1360 - تصویب نمود:
‌آقای علی جابریان همدانی به عنوان استاندار همدان منصوب شود.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور