انتصاب آقای علی غریبانی به عنوان استاندار آذربایجان غربی

‌انتصاب آقای
علی غریبانی به عنوان استاندار آذربایجان غربی
1376.07.16 - .57623ت18716ه - 1376.07.22 - 19

‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1376.7.16 بنا به پیشنهاد شماره 14016.1.11 مورخ
1376.7.13 وزارت کشور و به استناد قانون راجع به انتصاب افراد به‌بعضی از مقامات
کشور - مصوب 1360 - تصویب نمود:
‌آقای علی محمد غریبانی به عنوان استاندار آذربایجان غربی منصوب شود.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور