انتصاب آقای محمدرضا آیت اللهی به عنوان استاندار تهران

‌انتصاب آقای
محمدرضا آیت‌اللهی به عنوان استاندار تهران
1376.07.16 - .57622ت18720ه - 1376.07.22 - 20

‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1376.7.16 بنا به پیشنهاد شماره 14302.1.11 مورخ
1376.7.16 وزارت کشور و به استناد قانون راجع به انتصاب افراد به‌بعضی از مقامات
کشور - مصوب 1360 - تصویب نمود:
‌آقای محمدرضا آیت‌اللهی به عنوان استاندار تهران منصوب شود.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور