انتصاب آقای سید محمود حسینی به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان

‌انتصاب
آقای سید محمود حسینی به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان
1376.07.20 - .67875ت18736ه - 1376.07.24 - 22

‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1376.7.20 بنا به پیشنهاد شماره 14516.1 مورخ 1376.7.20
وزارت کشور و به استناد قانون راجع به انتصاب افراد به بعضی‌از مقامات کشور - مصوب
1360 - تصویب نمود:
‌آقای سید محمود حسینی به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان منصوب شود.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور