انتصاب آقای فتح اله معین به عنوان استاندار هرمزگان

‌انتصاب آقای فتح‌اله
معین به عنوان استاندار هرمزگان
1376.07.30 - .68895ت18795ه - 1376.08.7 - 66

‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1376.7.30 بنا به پیشنهاد شماره 15540.1.11 مورخ
1376.7.30 وزارت کشور و به استناد قانون راجع به انتصاب افراد به‌بعضی از مقامات
کشور - مصوب 1360 - تصویب نمود:
‌آقای فتح‌الله معین به عنوان استاندار هرمزگان منصوب شود.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور