انتصاب آقای فریدون درویش زاده به عنوان مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن

‌انتصاب آقای فریدون درویش‌زاده به عنوان مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن
1376.09.23 - .73348ت19015ه - 1376.09.24 - 158

‌وزارت مسکن و شهرسازی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1376.9.23 بنا به پیشنهاد شماره 100.17854 مورخ
1376.9.22 وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده (12) اساسنامه‌سازمان ملی زمین و
مسکن - مصوب 1367 - تصویب نمود:
‌آقای فریدون درویش‌زاده به عنوان مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن منصوب شود.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور