انتصاب آقای علی صوفی به عنوان استاندار گیلان

‌انتصاب آقای علی صوفی به
عنوان استاندار گیلان
1376.11.19 - .78284ت 19288ه - 1376.11.25 - 316

‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1376.11.19 بنا به پیشنهاد مورخ 1376.11.19 وزارت کشور
و به استناد قانون راجع به انتصاب افراد به بعضی از‌مقامات کشور - مصوب 1360 -
تصویب نمود:
‌آقای علی صوفی به عنوان استاندار گیلان منصوب شود.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور