انتصاب آقای سید ابراهیم درازگیسو به عنوان استاندار گلستان

‌انتصاب آقای
سید ابراهیم درازگیسو به عنوان استاندار گلستان
1376.11.19 - .78283ت19290ه - 1376.11.25 - 322

‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1376.11.19 بنا به پیشنهاد مورخ 1376.11.19 وزارت کشور
و به استناد قانون راجع به انتصاب افراد به بعضی از‌مقامات کشور - مصوب 1360 -
تصویب نمود:
‌آقای سید ابراهیم درازگیسو به عنوان استاندار گلستان منصوب شود.

‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور