اجازه برگزاری چهارمین کنفرانس بین المللی آمار توسط دانشگاه شهید بهشتی

‌اجازه برگزاری چهارمین کنفرانس بین‌المللی آمار توسط دانشگاه شهید بهشتی
1376.12.24 - .79411ت19389ه - 1376.12.27 - 400

‌وزارت فرهنگ و آموزش عالی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1376.12.24 بنا به پیشنهاد شماره .25838‌و مورخ
1376.12.4 وزارت فرهنگ و آموزش عالی و به استناد تبصره (3)‌ماده (1) قانون نحوه
اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی - مصوب 1370 -
تصویب نمود:
‌برگزاری "‌چهارمین کنفرانس بین‌المللی آمار" توسط دانشگاه شهید بهشتی، به روش
پیش‌بینی شده در نامه یاد شده مجاز است.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور