اصلاح ماده (۴) اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو وزارت امور اقتصادی و دارایی

شماره۴۰۰۵۲/ت۵۶۴۳۱هـ                                ۱۳۹۸/۴/۶
اصلاح ماده (۴) اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۲۹ به پیشنهاد شماره ۹۸۲/۱۰/۸ مورخ ۱۳۹۸/۱/۶ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ب) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

در ماده (۴) اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو موضوع تصویب نامه
شماره ۱۵۳۲۲۴/ت۴۵۹۲۳هـ مورخ ۱۳۹۰/۹/۱، عبارت «یکصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ریال» به عبارت «سیزده هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۳) ریال» و عبارت «یکصد هزار سهم» به عبارت «سیزده میلیون سهم» اصلاح می شود.

این اصلاحیه به موجب نامه شماره ۹۸/۱۰۲/۱۰۴۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری