اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت­های سهامی برق منطقه­ای و شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران

شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران

وزارت نیرو

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ به پیشنهاد شماره ۹۷/۵۳۱۹۰/۲۰/۱۰۰
مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ وزارت نیرو و به استناد ماده واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان­ها، شرکت­ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب ۱۳۷۷ـ تصویب کرد:

ماده (۶) اساسنامه شرکت­های سهامی برق منطقه­ای و شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران به شرح زیر اصلاح می­شود:

۱ـ شرکت سهامی برق منطقه­ای اصفهان (تصویب­نامه شماره ۲۸۰۴۱/ت۳۲۷۴۱هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۱):

سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (۰۰۰ر۹۹۰ر۲۸۱ر۷۳۸ر۶۱) ریال که به (۶/۱۷۳/۸۲۸/۱۹۹) سهم (۰۰۰ر۱۰) ریالی تقسیم شده و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) است.

۲ـ شرکت سهامی برق منطقه­ای تهران (تصویب­نامه شماره ۲۸۰۴۱/ت۳۲۷۴۱هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۱):

 سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (۰۰۰ر۲۱۰ر۷۱۴ر۶۷۸ر۱۳۱) ریال که به (۱۳/۱۶۷/۸۷۱/۴۲۱) سهم (۰۰۰ر۱۰) ریالی تقسیم شده و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) است.

۳ـ شرکت سهامی برق منطقه­ای باختر (تصویب­نامه شماره ۲۸۰۴۱/ت۳۲۷۴۱هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۱):

سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (۰۰۰ر۷۷۰ر۱۲۸ر۳۶۲ر۴۸) ریال که به (۴/۸۳۶/۲۱۲/۸۷۷) سهم (۰۰۰ر۱۰) ریالی تقسیم شده و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) است.

۴ـ شرکت سهامی برق منطقه­ای زنجان (تصویب­نامه شماره ۲۸۰۴۱/ت۳۲۷۴۱هـ
مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۱):

سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۸۱ر۴۰۸ر۲۱) ریال که به (۲/۱۴۰/۸۰۸/۱۰۰) سهم (۰۰۰ر۱۰) ریالی تقسیم شده و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) است.

۵ ـ شرکت سهامی برق منطقه­ای سمنان (تصویب­نامه شماره ۲۸۰۴۱/ت۳۲۷۴۱هـ
مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۱):

سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (۰۰۰ر۹۴۰ر۹۷۵ر۶۸۶ر۲۲) ریال که به (۲/۲۶۸/۶۹۷/۵۹۴) سهم (۰۰۰ر۱۰) ریالی تقسیم شده و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) است.

۶ ـ شرکت سهامی برق منطقه­ای سیستان و بلوچستان (تصویب­نامه
شماره ۲۸۰۴۱/ت۳۲۷۴۱هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۱):

سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (۰۰۰ر۸۹۰ر۸۴۵ر۴۴۴ر۵۲) ریال که به (۵/۲۴۴/۴۸۴/۵۸۹) سهم (۰۰۰ر۱۰) ریالی تقسیم شده و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) است.

۷ـ شرکت سهامی برق منطقه­ای غرب (تصویب­نامه شماره ۲۸۰۴۱/ت۳۲۷۴۱هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۱):

سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (۰۰۰ر۵۰۰ر۴۴۷ر۱۲۲ر۵۴) ریال که به (۵/۴۱۲/۲۴۴/۷۵۰) سهم (۰۰۰ر۱۰) ریالی تقسیم شده و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) است.

۸ ـ شرکت سهامی برق منطقه­ای فارس (تصویب­نامه شماره ۲۸۰۴۱/ت۳۲۷۴۱هـ
مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۱):

سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (۰۰۰ر۲۱۰ر۸۳۳ر۷۳۹ر۱۰۳) ریال که به (۱۰/۳۷۳/۹۸۳/۳۲۱) سهم (۰۰۰ر۱۰) ریالی تقسیم شده و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) است.

۹ـ شرکت سهامی برق منطقه­ای کرمان (تصویب­نامه شماره ۲۸۰۴۱/ت۳۲۷۴۱هـ
مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۱):

سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (۰۰۰ر۵۲۰ر۷۳۴ر۴۸۴ر۳۷) ریال که به (۳/۷۴۸/۴۷۳/۴۵۲) سهم (۰۰۰ر۱۰) ریالی تقسیم شده و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) است.

۱۰ـ شرکت سهامی برق منطقه­ای مازندران (تصویب­نامه شماره ۲۸۰۴۱/ت۳۲۷۴۱هـ
مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۱):

سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (۰۰۰ر۳۹۰ر۲۱۷ر۵۰۰ر۵۷) ریال که به (۵/۷۵۰/۰۲۱/۷۳۹) سهم (۰۰۰ر۱۰) ریالی تقسیم شده است و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) است.

۱۱ـ شرکت سهامی برق منطقه­ای یزد (تصویب­نامه شماره ۲۸۰۴۱/ت۳۲۷۴۱هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۱):

سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (۰۰۰ر۰۴۰ر۰۷۴ر۳۶۱ر۳۲) ریال که به (۳/۲۳۶/۱۰۷/۴۰۴) سهم (۰۰۰ر۱۰) ریالی تقسیم شده و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) است.

۱۲ـ شرکت سهامی برق منطقه­ای هرمزگان (تصویب­نامه شماره۲۸۰۴۱/ت۳۲۷۴۱هـ
مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۱):

سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (۰۰۰ر۵۰۰ر۲۵۶ر۷۵۲ر۶۷) ریال که به (۶/۷۷۵/۲۲۵/۶۵۰) سهم (۰۰۰ر۱۰) ریالی تقسیم شده است و تماماً متعلق به شرکت مادرتـخصصی مدیریت تولید، انتـقال و توزیع نیـروی برق ایـران (توانیر) است.

۱۳ـ شرکت سهامی برق منطقه­ای خراسان (تصویب­نامه شماره ۲۸۰۴۱/ت۳۲۷۴۱هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۱ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب­نامه شماره ۱۲۲۶۰۲/ت۳۷۶۸۳هـ مورخ ۱۳۸۶/۸/۲):

سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (۰۰۰ر۵۷۰ر۰۲۵ر۲۲۵ر۸۳) ریال که به (۸/۳۲۲/۵۰۲/۵۵۷) سهم (۰۰۰ر۱۰) ریالی تقسیم شده و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) است.

۱۴ـ شرکت سهامی برق منطقه­ای آذربایجان (تصویب­نامه شماره ۲۸۰۴۱/ت۳۲۷۴۱هـ
مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۱ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب­نامه شماره ۲۰۲۶۴۸/ت۴۵۱۸۱هـ
مورخ ۱۳۸۹/۹/۱۳):

سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (۰۰۰ر۲۱۰ر۶۹۹ر۲۹۷ر۱۰۴) ریال که به (۱۰/۴۲۹/۷۶۹/۹۲۱) سهم (۰۰۰ر۱۰) ریالی تقسیم شده است و تماماً متعلق به شـرکت مادرتخصصـی مدیریت تولیـد، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) است.

۱۵ـ شرکت سهامی برق منطقه­ای خوزستان(تصویب­نامه شماره۲۸۰۴۱/ت۳۲۷۴۱هـ
مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۱ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب­نامه شماره ۲۰۲۶۴۸/ت۴۵۱۸۱هـ
مورخ ۱۳۸۹/۹/۱۳):

سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ (۰۰۰ر۸۳۰ر۲۲۷ر۶۸۱ر۱۲۷) ریال که به (۱۲/۷۶۸/۱۲۲/۷۸۳) سهم (۰۰۰ر۱۰) ریالی تقسیم شده است و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) است.

۱۶ـ شرکت سهامی برق منطقه­ای گیلان (تصویب­نامه شماره ۲۸۰۴۱/ت۳۲۷۴۱هـ
مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۱ و اصلاحات بعدی آن موضوع تصویب­نامه­های شماره ۲۰۲۶۴۸/ت۴۵۱۸۱هـ مورخ ۱۳۸۹/۹/۱۳ و شماره ۶۷۴/ت۵۴۰۶۱هـ مورخ ۱۳۹۷/۱/۸):

سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ  (۰۰۰ر۸۸۰ر۵۴۹ر۲۴۰ر۲۷) ریال که به (۲/۷۲۴/۰۵۴/۹۸۸) سهم (۰۰۰ر۱۰) ریالی تقسیم شده است و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) است.

۱۷ـ شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران (تصویب­نامه شماره۳۲۱۶۴/ت۳۰۵۷۲هـ
مورخ۱۳۸۳/۶/۳۰ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب­نامه شماره ۷۲۳۰۴/ت۳۵۷۱۹هـ
مورخ ۱۳۸۵/۷/۱):

سرمایه شرکت عبـارت است از مبلغ  (۰۰۰ر۰۰۰ر۶۱۰ر۱۳۱ر۱) ریال کـه به (۱۱۳/۱۶۱/۰۰۰) سهـم (۰۰۰ر۱۰) ریالی تقسیـم شده است و تمـاماً مـتعلق به شرکـت مادرتخـصصی مدیریت تولیـد، انتقال و تـوزیع نیروی بـرق ایـران (توانیر) است.

این اصلاحیه به موجب نامه شماره ۹۸/۱۰۲/۱۰۳۷۸ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۵ شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری