اصلاح بند (۳) تصویب­نامه شماره ۸۷۲۴/ت۵۶۴۸۵ه مورخ ۱۳۹۸/۱/۳۱


شماره۳۹۷۹۵/ت۵۶۶۹۱هـ                                ۱۳۹۸/۴/۵
اصلاح بند (۳) تصویب­نامه شماره ۸۷۲۴/ت۵۶۴۸۵هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۳۱

وزارت کشور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

 سازمان اداری و استخدامی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۴/۲ به پیشنهاد شماره ۳۸۷۱۷/۳۵۱۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۷ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۳) تصویب­نامه شماره ۸۷۲۴/ت۵۶۴۸۵هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۳۱ عبارت «و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان­ها» حذف و متن زیر به عنوان تبصره به بند مذکور اضافه می­شود:

تبصره ـ حق جلسه اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استان در سال ۱۳۹۸ براساس ضریب ریالی (۲۰۰۰) طبق تبصره (۱) ماده (۶) آیین­نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی موضوع تصویب­نامه شماره ۵۹۸۶۸/ت۳۳۹۰۳هـ مورخ ۱۳۸۴/۹/۲۸ محاسبه و پرداخت می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری