تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستانهای فیروزه و تایباد

فایل : 5f5ab2d7fdd126d3312b6b78c5d31a4a.pdf 5f5ab2d7fdd126d3312b6b78c5d31a4a.pdf


شماره۳۹۰۳۲/ت۵۵۳۶۱هـ                               ۱۳۹۸/۴/۴
تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستانهای فیروزه و تایباد

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۲۹ به پیشنهاد شماره ۲۰۲۲۵ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

۱ـ روستاهای فرخار و چزک از دهستان سلطان‏آباد بخش مرکزی شهرستان خوشاب استان خراسان رضوی منتزع و مطابق نقشه پیوست شماره (۱) که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، به دهستان طاغنکوه شمالی بخش طاغنکوه شهرستان فیروزه ملحق می‏شود.

۲ـ روستاهای جمبرجوق و رباطی شاهزاده از دهستان مشکان بخش مشکان شهرستان خوشاب منتزع و مطابق نقشه پیوست شماره (۱) که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، به دهستان طاغنکوه شمالی بخش طاغنکوه شهرستان فیروزه ملحق می‏شود.

۳ـ روستاهای پل‏بند و بهلول‏آباد از دهستان مالین بخش مرکزی شهرستان باخرز منتزع و مطابق نقشه پیوست شماره (۲) که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، به دهستان دشت تایباد بخش میان ولایت شهرستان تایباد ملحق می‏شود.

۴ـ روستای استای از دهستان مالین بخش مرکزی شهرستان باخرز منتزع و مطابق نقشه پیوست شماره (۲) که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، به دهستان کوهسنگی بخش میان ولایت شهرستان تایباد ملحق می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری