تصویب نامه در خصوص تبدیل نقطه جغرافیایی موسوم به میانکوه در دهستان چاه‏سالم بخش مرکزی شهرستان امیدیه استان خوزستان، به شهر


شماره۳۷۲۶۳/ت۵۶۲۲۷هـ                               ۱۳۹۸/۴/۱
تصویب نامه در خصوص تبدیل نقطه جغرافیایی موسوم به میانکوه در دهستان چاه‏سالم بخش مرکزی شهرستان امیدیه
استان خوزستان، به شهر

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۲۹ به پیشنهاد شماره ۲۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

نقطه جغرافیایی موسوم به میانکوه در دهستان چاه‏سالم بخش مرکزی شهرستان امیدیه استان خوزستان، به شهر تبدیل و به عنوان شهر میانکوه شناخته می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری