تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان خوشاب استان خراسان رضوی


شماره۳۷۲۴۹/ت۵۶۱۵۳هـ                               ۱۳۹۸/۴/۱
تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان خوشاب استان خراسان رضوی

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۲۹ به پیشنهاد شماره ۱۸۶۱۴۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

الف ـ دهستان نوده انقلاب به مرکزیت روستای چرو از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‏های زیر، مطابق نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، در بخش مرکزی شهرستان خوشاب استان خراسان رضوی ایجاد می‏شود:

۱ـ نوده انقلاب ۲ـ جنت‏آباد ۳ـ چرو ۴ـ حسن‏آباد ۵ ـ قارضی ۶ ـ نصرآباد ۷ـ یحیی‏آباد ۸ ـ امین‏آباد ۹ـ انوار ۱۰ـ چاه (۱) میان‏ریگ‏ها ۱۱ـ چاه (۲) حسن‏آباد ۱۲ـ چاه (۳) راه احمد‏آباد ۱۳ـ چاه علی‏اکبر یوسفی ۱۴ـ خونی مولارمش ۱۵ـ علی‏آباد ۱۶ـ فیض‏آباد ۱۷ـ کشف رود ۱۸ـ کلاته حوض ۱۹ـ گاوخان.

ب ـ بخش نوده انقلاب به مرکزیت روستای نوده انقلاب از ترکیب دهستان‏های نوده انقلاب و طبس در شهرستان خوشاب ایجاد می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری