تصویب نامه در خصوص ارسال اطلاعات مورد نیاز مرکز آمار ایران توسط سازمان امور مالیاتی کشور


شماره۳۷۲۲۹/ت۵۵۸۳۹هـ                               ۱۳۹۸/۴/۱
تصویب نامه در خصوص ارسال اطلاعات مورد نیاز مرکز آمار ایران توسط سازمان امور مالیاتی کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۲۹ به پیشنهاد شماره ۳۵۸۵۹۳ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۱ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (۴) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات­های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ تصویب کرد:

سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع
ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات­های مستقیم، اطلاعات مورد نیاز مرکز آمار ایران را با رعایت طبقه­بندی مربوط و در حد نیاز در اختیار مرکز یادشده قرار دهد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری