تبدیل روستای خمارلو مرکز بخش خداآفرین از توابع شهرستان کلیبر استان آذربایجان شرقی به شهر خمارلو

‌تبدیل روستای خمارلو مرکز بخش خداآفرین از توابع شهرستان
کلیبر استان آذربایجان شرقی به شهر خمارلو
1377.02.30 - .19697ت18935‌هـ - 1377.03.31 - 165
&‌وزارت کشور
&‌تقسیمات کشوری و وظایف استانداران و فرمانداران
‌هیأت وزیران درجلسه مورخ 1377.2.30 بنا به پیشنهاد شماره 1.4.42.10693 مورخ
1376.9.1 وزارت کشور و و در اجرای ماده (4) قانون تعاریف و‌ضوابط تقسیمات کشوری -
مصوب 1362 - و تبصره (5) الحاقی به ماده فوق -‌ مصوب 1371 -‌به استناد ماده (13)
قانون یاد شده تصویب نمود :
‌روستای خمارلو مرکز بخش خداآفرین از توابع شهرستان کلیبر استان آذربایجان شرقی به
شهر تبدیل و به عنوان شهر خمارلو شناخته می‌شود.
‌محدوده این شهر بر اساس تبصره یک ماده چهار قانون فوق تعیین خواهد شد.
‌حسن حبیبی
‌معاون اول رییس جمهور‌مصوبات خردادماه