آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش 1361 و اصلاحیه آن مصوب 1364

‌آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و
صدور پروانه نمایش 1361 و اصلاحیه آن مصوب 1364
1377.03.20 - .21581ت19426ه - 1377.04.9 - 219
&‌وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
&‌وزارتخانه ـ فرهنگ و هنر
‌هیأت وزیران درجلسه مورخ 1377.3.20 بنا به پیشنهاد شماره 1.2919.10.2399 مورخ
1377.12.13 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به استناد ماده (1)‌قانون اهداف و وظایف
فرهنگ وارشاد اسلامی مصوب 1365 تصویب نمود :
‌آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها - مصوب
1361
‌واصلاحیه آن مصوب 1364 - به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1- در متن ماده (6) پس از عبارت "‌هرگونه فیلم " عبارت "‌سینمایی کوتاه و بلند 35
یا 16 میلیمتری" افزوده می‌شود همچنین پس از عبارت " وزیر فرهنگ و‌ارشاد اسلامی "
عبارت "‌حداقل 5 نفر و حداکثر 9 نفر" اضافه می‌گردد و تبصره ماده (6) به عنوان
تبصره (1) و متن زیر به عنوان تبصره (2) افزوده می‌شود.
‌تبصره 2- بنا به تشخیص اداره کل نظارت و ارزشیابی و تأیید معاونت سینمایی و سمعی
- بصری شورای بازبینی فرآورده‌های سمعی و بصری در چارچوب این‌آییننامه برای صدور
پروانه نمایش فیلمهای ویدیویی، اسلاید و رایانه‌ای تشکیل خواهد شد.
2- عبارت "‌فیلمهایی می‌توانند درشورای عالی نظارت مطرح گردند که به اتفاق آراء در
شورای بازبینی مردود نشده باشند" از ماده (10) حذف می‌گردد.
3- متن ماده (11) به شرح زیر اصلاح و تبصره ذیل جایگزین تبصره (4) آن می‌شود.
‌ماده 11- اعضای شورای عالی نظارت متشکل ازافراد زیر است که به پیشنهاد معاون
سینمایی وسمعی -‌بصری تعیین و باحکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی‌منصوب می‌شوند.
‌الف - سه نفر کارشناس امور فرهنگی و سینمایی.
ب - دو نفر فیلمساز معتبر به پیشنهاد خانه سینما.
ج - یک نفر نماینده شورای بازبینی.
‌د- مدیر کل نظارت و ارزشیابی که ضمن حق رأی سمت دبیر جلسه را بر عهده خواهدداشت.
‌تبصره 4- درغیاب نمایندگان خانه سینما، دو نفر فیلمساز معتبر به انتخاب معاون
امور سینمایی، سمعی و بصری جایگزین می‌شوند.
4- ماده (12) به شرح زیر اصلاح می‌شود.
‌ماده 12- مدت اعتبار پروانه نمایش فیلم از تاریخ صدور 2 سال است و تمدید پروانه
نمایش بدون بازبینی مجدد صورت می‌گیرد مگر در مواردی که تشخیص‌اداره نظارت
وارزشیابی بازبینی مجدد ضروری باشد.
5- عبارت "‌و باصدای واضح و رسا گفته " از قسمت انتهای ماده (16) حذف می‌گردد.
‌حسن حبیبی
‌معاون اول رییس جمهور