اجازه استخدام رسمی و غیر رسمی (43) نفر در مشاغل تخصصی و فنی پشتیبانی در نهاد ریاست جمهوری ( دفتر هیأت دولت)

‌اجازه استخدام رسمی و غیر رسمی (43) نفر در
مشاغل تخصصی و فنی پشتیبانی در نهاد ریاست جمهوری (‌ دفتر هیأت دولت)
1377.05.04 - .29928ت19761‌هـ - 1377.05.10 - 311
&‌نهاد ریاست جمهوری - سازمان امور اداری و استخدامی کشور
&‌استخدام کشوری ـ سازمانهای مستقل
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1377.5.4 بنا به پیشنهاد شماره 142 مورخ 1377.3.6 دفتر
هیأت دولت وتأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به‌استناد بند "‌الف" تبصره
(60) قانون بودجه سال 1364 کل کشور تصویب نمود:
‌استخدام رسمی وغیر رسمی (43) نفر در مشاغل تخصصی و فنی - پشتیبانی در نهاد ریاست
جمهوری (‌دفتر هیأت دولت) با رعایت قوانین و مقررات مربوط‌مجاز است.
‌حسن حبیبی
‌معاون اول رییس جمهور