تعیین آقایان محمد شهاب گنابادی، اسکندر کریمیان و بهروز خواجوی به اعضای شورای عالی فنی موضوع ماده واحده لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره (80) قانون بودجه سال 1356 کل کشور مصوب 1358

‌تعیین آقایان محمد شهاب گنابادی، اسکندر کریمیان و
بهروز خواجوی به اعضای شورای عالی فنی موضوع ماده واحده لایحه‌قانونی راجع به
اصلاح تبصره (80) قانون بودجه سال 1356 کل کشور مصوب 1358
1377.06.15 - .29476ت20023‌هـ- 1377.06.17 - 422
&‌سازمان برنامه و بودجه
&‌بودجه ـ استخدام کشوری ـ وزارتخانه‌ها
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1377.6.15 بنا به پیشنهاد شماره 102.69 مورخ 1377.9.1
سازمان برنامه و بودجه و به استناد ماده واحده لایحه قانونی راجع‌به اصلاح تبصره
(80) قانون بودجه سال 1356 کل کشور - مصوب 1358 - تصویب نمود:
‌آقایان محمد شهاب گنابادی، اسکندر کریمیان و بهروز خواجوی به عنوان اعضای شورای
عالی فنی موضوع ماده واحده یاد شده تعیین می‌شوند.
‌این متن جانشین تصویبنامه شماره .16359ت19541‌هـ مورخ 1377.4.9 می‌شود.
‌حسن حبیبی
‌معاون اول رییس جمهور