تعیین کمیسیون لوایح هیأت دولت با حضور وزرای مسکن و شهرسازی و نیرو به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور جهت اعمال اختیار هیأت وزیران در مورد تصویب اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران

‌تعیین کمیسیون لوایح هیأت دولت با حضور وزرای
مسکن و شهرسازی و نیرو به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور جهت اعمال‌اختیار هیأت
وزیران در مورد تصویب اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران
1377.09.11-.67046ت 17321‌هـ 1377.10.20 - 204
&‌کمیسیون لوایح هیأت دولت و وزرای مسکن و شهرسازی و نیرو
&‌وزارتخانه‌ها ـ سازمانهای مستقل ـ کارشناسان رسمی و مترجمان ـ محاسبات عمومی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1377.9.11 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصل
(127) قانون اساسی تصویب نمود:
‌کمیسیون لوایح هیأت دولت با حضور وزرای مسکن و شهرسازی و نیرو به عنوان نماینده
ویژه رییس جمهور جهت اعمال اختیار هیأت وزیران در مورد تصویب‌اساسنامه جامعه
حسابداران رسمی ایران موضوع تبصره (2) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و
حرفه‌ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار‌رسمی - مصوب 1372 - تعیین می‌شود.
‌تصمیماتی که توسط نماینده ویژه رییس جمهور در خصوص موضوع یاد شده در حیطه وظایف
رییس جمهور و هیأت دولت اتخاذ می‌شود، در حکم تصمیمات‌رییس جمهور و هیأت وزیران
بوده و لازم الاتباع است و با رعایت ماده (19) آیین نامه داخلی هیأت دولت قابل
ابلاغ خواهد بود.
‌حسن حبیبی
‌معاون اول رییس جمهور