اجازه اشتغال به کار افرادی در دانشگاه تربیت مدرس، وزارت کشاورزی و نهاد ریاست جمهوری

‌اجازه اشتغال به کار افرادی در دانشگاه تربیت مدرس، وزارت کشاورزی و
نهاد ریاست جمهوری
1377.09.22-.46429ت 20334 ک - 1377.10.16ـ 215
&‌وزارت فرهنگ و آموزش عالی - وزارت کشاورزی - نهاد ریاست جمهوری
‌اکثریت وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی هیأت دولت در جلسه مورخ 1377.9.22 با توجه
به اختیار تفویضی هیأت وزیران (‌موضوع تصویب نامه شماره.18997ت 19089‌هـ مورخ
1377.3.27) و به استناد ماده (8) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی ـ
مصوب 1366 ـ تصویب نمودند:
‌اشتغال به کار افراد به شرح زیر از تاریخ 1377.9.22 به مدت یک سال با رعایت
مقررات مربوط مجاز است:
1ـ دو نفر موضوع نامه شماره 51.4555.10615 مورخ 1377.7.1 وزارت فرهنگ و آموزش عالی
در دانشگاه تربیت مدرس.
2ـ فرد موضوع نامه شماره 500.17.9006.18.2994 مورخ 1377.7.7 وزارت کشاورزی در
وزارت یاد شده .
3ـ فرد موضوع نامه شماره 55148.30 مورخ 1377.8.25 نهاد ریاست جمهوری در نهاد یاد
شده.
‌این تصویب نامه در تاریخ 1377.10.10 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
‌حسن حبیبی
‌معاون اول رییس جمهور