شناخته شدن فرودگاه چهارمین شهید محراب کرمانشاه به عنوان مرز هوایی و اجازه ورود و خروج از کشور از طریق مرز یاد شده با گذرنامه معتبر

‌شناخته شدن
فرودگاه چهارمین شهید محراب کرمانشاه به عنوان مرز هوایی و اجازه ورود و خروج از
کشور از طریق مرز یاد شده‌با گذرنامه معتبر
1377.09.22- .66995ت 19496‌هـ 1377.10.20 - 216
&‌وزارت کشور
&‌گذرنامه ـ هواپیمایی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1377.9.22 بنابه پیشنهاد شماره .10306م الف مورخ
1376.12.23 وزارت کشور و به استناد ماده (4) قانون گذرنامه مصوب‌سال 1351 تصویب
نمود:
‌فرودگاه چهارمین شهید محراب کرمانشاه به عنوان مرز هوایی شناخته می‌شود و ورود به
کشور و خروج از آن از طریق مرز یاد شده با گذرنامه معتبر مجاز است.
‌حسن حبیبی
‌معاون اول رییس جمهور