تغییر نام چند روستا در شهرستانهای تربت جام، نیشابور، مشهد، طبس گناباد و سبزوار و ارومیه و دشتستان و بردسکن

‌تغییر نام چند روستا در شهرستانهای تربت
جام، نیشابور، مشهد، طبس گناباد و سبزوار و ارومیه و دشتستان و بردسکن
1377.09.22-.77659ت 19534‌هـ 1377.12.09 - 216
&‌وزارت کشور
&‌تقسیمات کشوری و وظایف استانداران و فرمانداران
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1377.9.22 بنابه پیشنهاد شماره 1.4.42.16197 مورخ
1376.12.26 وزارت کشور و در اجرای ماده (13) قانون تعاریف و‌ضوابط تقسیمات کشوری
مصوب 1362 تصویب نمود:
‌الف ـ نام روستاهای ذیل به شرح مرقوم تغییر یابد:
1ـ نام روستای گوش لاغر تابع دهستان صالح آباد بخش صالح آباد شهرستان تربت جام به
روستای قوش.
2ـ نام روستای حصار خونی تابع دهستان مازول بخش مرکزی شهرستان نیشابور به روستای
حصارگل.
3ـ نام روستای خربره تابع دهستان بینالود بخش سر ولایت شهرستان نیشابور به روستای
قاسمیه.
4ـ نام روستای موشان تابع دهستان زبرخان بخش زبرخان شهرستان نیشابور به روستای
کوشان.
5ـ نام روستای اولنگ شاهی تابع دهستان آبروان بخش رضویه شهرستان مشهد به روستای
اولنگ شادی
6ـ نام روستای دلاک آباد تابع دهستان دستگردان بخش دستگردان شهرستان طبس به روستای
حیدریه.
7ـ نام روستای حارث آباد تابع دهستان قصبه غربی بخش مرکزی شهرستان سبزوار به
روستای مسلم آباد.
8ـ نام روستای کساباد تابع دهستان جزین بخش بجستان شهرستان گناباد به روستای
امیریه.
9ـ نام روستای خرکه تابع دهستان حسین آباد شمالی بخش مرکزی شهرستان دیواندره به
روستای بهارستان.
10ـ نام روستای گیجلر تابع دهستان نازلوی شمالی بخش نازلو شهرستان ارومیه به
روستای باغستان.
11ـ نام روستای چاه موشی تابع دهستان درواهی بخش شبانکاره شهرستان دشتستان به
روستای میاندشت.
12ـ نام روستای سرخره تابع دهستان شبانکاره شهرستان دشتستان به روستای سراج آباد
13ـ نام روستای کانسرخ تابع دهستان وحدتیه بخش سعد آباد شهرستان دشتستان به روستای
سبا.
14ـ نام روستای خون تابع دهستان پشتکوه بخش مرکزی شهرستان دشتستان به نورآباد.
ب ـ نامگذاری روستاهای تازه تأسیس به شرح زیر می‌باشد:
1ـ روستای تازه تأسیس تابع دهستان مزینان بخش داورزن شهرستان سبزوار با مختصات 56
درجه و 55 دقیقه و 50 ثانیه طول شرقی و 36 درجه و 14 دقیقه‌عرض شمالی بر روی
نقشه‌های 1.50.000 جنب چاه عمیق پنج تن بنام روستای باد قوس.
2ـ روستای تازه تأسیس تابع دهستان دستوران بخش جفتای شهرستان سبزوار با مختصات 57
درجه و 5 دقیقه طول شرقی و 36 درجه و 42 دقیقه و 30 ثانیه‌عرض شمالی بر روی
نقشه‌های 1.50.000 در جنوب شرقی چاه مشاع شماره 52 دستوران به روستای جبله نو .
3ـ روستای تازه تأسیس تابع دهستان مزینان بخش داور زن شهرستان سبزوار با مختصات 56
درجه و 49 دقیقه و 10 ثانیه طول شرقی و 36 درجه و 44 دقیقه‌عرض شمالی بر روی
نقشه‌های 1.50.000 جنب چاه شماره 39 منیدر بنام روستای محمدیه .
4ـ روستای تازه تأسیس تابع دهستان درونه بخش انابد شهرستان بردسکن با مختصات 57
درجه و 36 دقیقه و 55 ثانیه طول شرقی و 35 درجه و 12 دقیقه و15 ثانیه عرض شمالی بر
روی نقشه‌های 1.50.000 بنام روستای باقریه.
‌حسن حبیبی
‌معاون اول رییس جمهور