تبدیل روستای شربیان از توابع بخش مهربان شهرستان سراب در استان آذربایجان شرقی به شهر شربیان

‌تبدیل روستای شربیان از توابع بخش مهربان شهرستان سراب در
استان آذربایجان شرقی به شهر شربیان
1377.12.26- 82855 . ت 19601 هـ 1378.01.11 - 393
&‌وزارت کشور
&‌تقسیمات کشوری و وظایف استانداران و فرمانداران
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1377.12.26 بنابه پیشنهاد شماره 1.4.42.15654 مورخ
1377.1.25 وزارت کشور و در اجرای ماده (4) قانون تعاریف و‌ضوابط تقسیمات کشوری ـ
مصوب 1362 ـ و تبصره (5) الحاقی به ماده فوق ـ مصوب سال 1371 ـ و به استناد ماده
(13) قانون مذکور تصویب نمود:
‌روستای شربیان از توابع بخش مهربان شهرستان سراب در استان آذربایجان شرقی به شهر
تبدیل و به عنوان شهر شربیان شناخته شود.
‌محدوده این شهر براساس تبصره یک ماده چهار قانون فوق تعیین خواهد شد.
‌حسن حبیبی
‌معاون اول رییس جمهور