اجازه مشارکت شرکت سوفا مقیم جمهوری خلق چین با شرکت صنایع تجهیزات نفت و سایر سرمایه گذاران ایرانی در طرح تولید شیرآلات صنعتی

‌اجازه مشارکت شرکت سوفا
مقیم جمهوری خلق چین با شرکت صنایع تجهیزات نفت و سایر سرمایه گذاران ایرانی
در‌طرح تولید شیرآلات صنعتی
1378.02.01 - 74080 .ت 20872 هـ - 1378.02.09 - 161
&‌وزارت امور اقتصادی و دارایی
&‌امور بین المللی ـ بانکی و پولی ـ وزارتخانه‌ها ـ سرمایه گذاری ـ صنایع ـ واردات
و صادرات
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1378.2.1 بنا به پیشنهاد شماره 21.46443 - 5745 مورخ
1377.11.17 وزارت امور اقتصادی و دارایی و موافقت‌هیأت رسیدگی به جلب و حمایت
سرمایه‌های خارجی و به استناد قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی - مصوب 1334
تصویب نمودند:
‌به شرکت ( suzhou vaive factory(suf مقیم جمهوری خلق چین اجازه داده می‌شود تا بر
اساس قانون جلب و حمایت سرمایه‌های‌خارجی و آیین نامه اجرایی آن و با رعایت کلیه
قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در طرح تولید شیر آلات صنعتی با مشارکت شرکت
صنایع‌تجهیزات نفت و سایر سرمایه گذاران ایرانی، به نحو زیر مشارکت نمایند.
1 - سهم سرمایه شرکت سوفا جمعاً به مبلغ یک میلیون و چهار صد و هفتاد هزار
(1.470.000) دلار آمریکا به ترتیب زیر به کشور وارد شود:
‌الف - معادل یک میلیون و دویست و پنجاه هزار (1.250.000) دلار آمریکا به صورت
دانش فنی
ب - معادل دویست و بیست هزار (220.000) دلار آمریکا به صورت مواد اولیه و قطعات
2 - ارز مورد نیاز برای پرداخت سود سهام قابل انتقال شرکت سوفا از محل ارز حاصل از
صادرات تولیدات شرکت مشترک تأمین و تأدیه شود. تعهدات‌ارزی شرکت مشترک تا حدی که
سود سهام شرکت سوفا را پوشش دهد با تایید سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و
فنی ایران ابطال خواهد‌شد.
3 - در صورت وجود محدودیت قانونی و یا اعمال شده از سوی دولت که در نتیجه آن شرکت
مشترک نتواند تولیدات خود را صادر نماید الزام به‌صادرات بر آن سال منتفی شده و در
نتیجه انتقالات ارزی مربوط به سهامدار خارجی طبق قانون جلب و حمایت سرمایه‌های
خارجی انجام خواهد شد.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور