آیین نامه اجرایی قانون الزام به پذیرش افراد واجد شرایط استفاده از سهمیه ایثارگران در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور

‌آیین نامه اجرایی قانون
الزام به پذیرش افراد واجد شرایط استفاده از سهمیه ایثارگران در دانشگاهها و
مؤسسات آموزش‌عالی کشور
1378.02.01 - 5883 .ت 20414 هـ - 1378.02.15 - 162
&‌وزارت فرهنگ و آموزش عالی - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
&‌آموزش عالی و تحقیقات ـ بودجه ـ وزارتخانه‌ها
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1378.2.1 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های فرهنگ و
آموزش عالی و بهداشت، و درمان و آموزش پزشکی و به‌استناد تبصره (2) ماده واحده
قانون الزام به پذیرش افراد واجد شرایط استفاده از سهمیه ایثار گران در دانشگاهها
و مؤسسات آموزش عالی کشور -‌مصوب 1377 - آیین نامه اجرایی قانون مذکور را به شرح
زیر تصویب نمود:
‌آیین نامه اجرایی قانون الزام به پذیرش افراد واجد شرایط استفاده از سهمیه
ایثارگران در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور
‌ماده 1 - کلیه افراد واجد شرایط استفاده از سهمیه (40) درصد ایثارگران (‌موضوع
قانون مصوب 1367.11.30 و اصلاحات بعدی آن) که تاکنون از این‌سهمیه استفاده
نکرده‌اند طی سالهای 1378 و 1379 در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور پذیرش
می‌شوند .
‌ماده 2 - افراد واجد شرایط ماده (1) که مایل به استفاده از تسهیلات قانون الزام
به پذیرش افراد واجد شرایط استفاده از سهمیه هستند باید در یکی از‌آزمونهای سراسری
سالهای 1378 و 1379 شرکت کنند.
‌ماده 3 - کلیه داوطلبانی که در آزمون سراسری 1378 شرکت می‌کنند در صورتی که حد
نصاب علمی لازم را داشته باشند بر اساس رشته‌های انتخابی‌گزینش می‌شوند سازمان
سنجش به داوطلبانی که فاقد حد نصاب لازم در رشته‌های انتخابی خود هستند، تمامی
رشته هایی که انتخاب نکرده اما حد‌نصاب لازم را دارند، تعیین و اعلام می‌کند و
داوطلب می‌تواند یکی از رشته‌های اعلام شده را انتخاب کند و یا مجدداً در آزمون سال
1379 شرکت‌نماید.
‌ماده 4 - کلیه داوطلبان واجد شرایط که در آزمون سراسری 1378 شرکت ننموده‌اند و یا
در رشته‌های دارای حد نصاب مایل به ادامه تحصیل نیستند در‌صورت تمایل به استفاده
از تسهیلات قانون، ملزم به شرکت در آزمون سال 1379 می‌باشند. این داوطلبان مجاز به
انتخاب کلیه رشته محلهای موجود‌در گروه آزمایشی خود می‌باشند. در این صورت به
اولین رشته انتخابی که حد نصاب آن را دارند، معرفی می‌گردند و در صورتی که در هیچ
رشته محل‌دارای حد نصاب نباشند، به رشته‌ای که نزدیکترین نمره آنرا داشته باشند،
معرفی خواهند شد و داوطلبان موظف به ثبت نام در رشته‌های معرفی شده‌هستند، در غیر
این صورت منصرف از استفاده از سهمیه تعیین شده شناخته می‌شوند.
‌تبصره - چنانچه تعداد داوطلبان واجد حد نصاب یک رشته محل بیش از ظرفیت اختصاص
یافته در طی آزمونهای سه سال اخیر این سهمیه باشد،‌داوطلبان مازاد به صورت ظرفیت
اضافی و در صورت لزوم در دو سال متوالی به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مورد نظر
معرفی خواهند شد.
‌ماده 5 - از سال 1380 پنج درصد ظرفیت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور به
فرزندان و همسران شهدا و جانبازان بالای پنجاه درصد و‌همسران آزادگان با سنوات (4)
سال اسارت به بالا، که حد نصاب علمی لازم را کسب می‌کنند اختصاص می‌یابد.
‌در صورت عدم تکمیل ظرفیت، باقی مانده آن به فرزندان و همسران جانبازان بالای (25)
درصد و دارای حد نصاب علمی لازم (‌به ترتیب اولویت‌درصد جانبازی) تخصیص می‌یابد.
‌تبصره 1 - داوطلبان واجد شرایط استفاده از سهمیه 40% (‌به استثنای فرزندان و
همسران شهدا و جانبازان بالای 50%) که در سالهای بعد از سال 1379‌موفق به اخذ
دیپلم می‌شوند نیز مشمول ماده (5) خواهند بود.
‌تبصره 2 - این ظرفیت با موافقت وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی می‌تواند اضافه بر ظرفیت اعلان شده در دفترچه‌آزمون سراسری باشد.
‌ماده 6 - حد نصاب علمی لازم همان حد نصاب تعیین شده در ماده (9) آیین نامه اجرایی
مصوب 1368.2.18 هیأت وزیران می‌باشد.
‌ماده 7 - دانشگاههای پذیرنده داوطلبان این سهمیه، براساس اعلام سازمان سنجش، ملزم
به برگزاری کلاسهای آمادگی و جبرانی دروس مشخص شده،‌قبل از شروع کلاسهای رسمی دوره
تحصیلی، می‌باشند.
‌ماده 8 - کلیه هزینه‌های ناشی از اجرای این قانون، حسب مورد در بودجه سالانه
وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،‌علاوه بر بودجه مصوب
سالانه، منظور می‌شود.
‌ماده 9 - این آیین نامه به آیین نامه اجرایی قانون تسهیلات ورود رزمندگان و
جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی الحاق‌می‌شود.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور