اصلاحاتی در تقسیمات کشوری استان خراسان

‌اصلاحاتی در تقسیمات کشوری استان
خراسان
1378.03.12 - 11599 .ت 20944 ک - 1378.07.27 - 276
&‌وزارت کشور
&‌تقسیمات کشوری و وظایف استانداران و فرمانداران
‌وزرای عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ 1378.3.12 بنا به پیشنهاد
شماره 1.4.42.18449 مورخ 1377.12.1 وزارت‌کشور و با رعایت تصویب نامه شماره 5453 .
ت 21162 هـ مورخ 1378.2.13 و به استناد مواد (13) و (4) قانون تعاریف و ضوابط
تقسیمات‌کشوری - مصوب سال 1362 - و تبصره (5) الحاقی به ماده اخیر الذکر - مصوب
1371 - تصویب نمودند:
‌در استان خراسان:
1 - روستای ریوش، مرکز بخش کوه سرخ از توابع شهرستان کاشمر به شهر تبدیل و به
عنوان شهر ریوش شناخته می‌شود.
2 - روستای سلطان آباد ،‌مرکز بخش خوشاب از توابع شهرستان سبزوار به شهر تبدیل و
به عنوان شهر سلطان آباد شناخته می‌شود.
3 - روستای نصر آباد، مرکز بخش نصر آباد از توابع شهرستان تربت جام به شهر تبدیل و
به عنوان شهر نصر آباد شناخته می‌شود.
4 - روستای ششتمد، مرکز بخش ششتمد از توابع شهرستان سبزوار به شهر تبدیل و به
عنوان شهر ششتمد شناخته می‌شود.
5 - روستای حاجی آباد، مرکز بخش زیر کوه از توابع شهرستان قائنات به شهر تبدیل و
به عنوان شهر حاجی آباد شناخته می‌شود.
‌محدوده این شهرها براساس تبصره یک ماده(4) قانون مذکور تعیین خواهد شد
‌این تصویب نامه در تاریخ 1378.7.20 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
‌حسن حبیبی ـ معاون اول رییس جمهور