تبدیل روستاهای زابلی، ادیمی، محمد آباد در استان سیستان و بلوچستان به شهرهای زابلی، ادیمی و محمد آباد

‌تبدیل روستاهای زابلی، ادیمی، محمد آباد در استان
سیستان و بلوچستان به شهرهای زابلی، ادیمی و محمد آباد
1378.05.27 - .12695ت 21132 ک - 1378.07.07 - 364
&‌وزارت کشور
&‌تقسیمات کشوری و وظایف استانداران و فرمانداران
‌وزرای عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ 1378.5.27 بنا به پیشنهاد
شماره 1.4.42.58 مورخ1378.1.14 وزارت کشور و‌با رعایت تصویب نامه شماره .5453ت
21162 هـ مورخ 1378.2.13 و به استناد مواد (13) و (4) قانون تعاریف و ضوابط
تقسیمات کشوری -‌مصوب 1362 - و تبصره (5) الحاقی به ماده اخیرالذکر - مصوب 1371 -
تصویب نمودند:
‌در استان سیستان و بلوچستان:
1 - روستای زابلی از توابع شهرستان سراوان به شهر تبدیل و به عنوان شهر زابلی
شناخته شود.
2 - روستای پیشین مرکز دهستان پیشین از توابع بخش راسک فیروزآباد شهرستان ایرانشهر
به شهر تبدیل و به عنوان شهر پیشین شناخته شود.
3 - روستای ادیمی مرکز بخش پشت آب از توابع شهرستان زابل به شهر تبدیل و به عنوان
شهر ادیمی شناخته شود.
4 - روستای محمد آباد مرکز بخش شیب آب از توابع شهرستان زابل به شهر تبدیل و به
عنوان شهر محمد آباد شناخته شود.
‌محدوده این شهرها براساس تبصره یک ماده (4) قانون مذکور تعیین خواهد شد.
‌این تصویب نامه در تاریخ 1378.7.4 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور