تغییر نام پنج بخش، شهر و روستا در استان بوشهر و تجمیع دو روستای شلدان و باغی به یک روستا تحت عنوان روستای شلدان و باغی

‌تغییر نام پنج بخش، شهر و روستا
در استان بوشهر و تجمیع دو روستای شلدان و باغی به یک روستا تحت عنوان
روستای‌شلدان و باغی
1378.08.02 - .50154ت 20031 هـ ـ 1378.08.17 - 207
&‌وزارت کشور
&‌تقسیمات کشوری و وظایف استانداران و فرمانداران
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1378.8.2 بنا به پیشنهاد شماره 4.42.4293 مورخ
1377.4.31 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و‌ضوابط تقسیمات کشوری ـ
مصوب 1362 تصویب نمود:
‌در استان بوشهر:
‌الف: نام بخش، شهر و روستاها به شرح زیر تغییر می‌یابد:
1ـ نام بخش بهرگان تابع شهرستان دیلم به امام حسن .
2ـ نام شهر ولایت تابع بخش جم شهرستان کنگان به جم.
3ـ نام روستای خرگونه تابع دهستان آبدان بخش مرکزی شهرستان دیر به احمد آباد.
4ـ نام روستای دمنالو تابع دهستان چغاپوربخش کاکی شهرستان دشتی به امام آباد.
5ـ نام روستای ابلهان تابع دهستان شنبه و طسوج بخش مرکزی شهرستان دشتی به اسلام
آباد.
ب: تجمیع دو روستای شلدان و باغی به یک روستا تحت عنوان روستای شلدان و باغی، تابع
دهستان شبانکاره، بخش شبانکاره، شهرستان دشتستان .
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور