تصویب اصلاحات تقسیماتی در استان سیستان و بلوچستان

تصویب اصلاحات تقسیماتی در استان سیستان و بلوچستان‌

شماره : .50301ت27093ک

‌تاریخ : 1381.12.13
‌وزارت کشور وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381.11.13 بنا به پیشنهاد شماره 1.4.42.46671 مورخ
1381.5.29‌وزارت کشور و با رعایت تصویبنامه شماره .58538‌ت26118ه مورخ 1380.12.22
و به استناد ماده (13) قانون‌تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 اصلاحات
تقسیماتی زیر را در استان سیستان و بلوچستان‌تصویب نمودند:
‌الف - روستاهای نوگدان، چتگان کاروانداد، شوریک، مزرعه مهری تاک، پتن ناک گزور
بالا، ناگوئوکان،‌سپیدین، چشمه بلند، بیدیک، پردیزک، جیبه ای، اشکستک، مچک، کرگوک،
دپ هوا، کروچی ندر از دهستان آشار‌بخش سرباز شهرستان سرباز منتزع و مطابق نقشه
2500001 پیوست( ) که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت‌می‌باشد، به دهستان مینان
همان بخش الحاق شود.
‌ب- بخش آشار به مرکزیت روستای آشار متشکل از دهستانهای آشار و ایرافشان در تابعیت
شهرستان سرباز ایجاد‌و تاسیس گردد.
ج - دهستان شورو به مرکزیت روستای شورو مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهای زیر
1-‌پاسگاه انتظامی‌گله‌پده 2-‌کودکی 3-‌موتور حلیم 4- موتور محمد زمان 5-‌موتور
ذادا 6-‌موتور نوشیروان7-‌موتور چراغ 8-‌ موتور‌زردگر 9-‌موتور حلیم خان 10-‌موتور
ا...
‌نظر 11-‌موتور ولی محمد 12-‌پاسگاه انتظامی‌شورو 13-‌موتور رسول 14-‌ال ...‌آباد
15-‌موتور بایان16-‌موتور درویش 17- موتور خالقداد 18-‌موتور حاجی بلوچ 19-‌موتور
روزالدینی 20-‌موتور نواب21-‌موتور ملاعزیز جمال الدین 22-‌موتور یجار 23-‌حاجی
محمد 24-‌چاه جمالالدین نعیم 25-‌موتور ملک‌داد 26-‌موتور حاجی کریم 27-‌موتور
جیهند 28-‌امان ا..
29-‌ا...
‌یار 30-‌بادامی31-‌پاسگاه انتظامی32-‌موتور عبدالحمید 33-‌موتور عیسی 34-‌موتور
رسول بخش35-‌پیرسوران 36- ‌موتور داود 37-‌موتور نعمت آباد 38-‌داهر 39-‌سی منی
40-‌موتور غزیز 41-‌موتور پسند42- موتور ملک 43-‌موتور نجم الدین
44-‌بادامی45-‌موتور صاحبداد (‌گردجنگل) 46-‌موتور موسی47-‌موتور عثمان 48-‌موتور
ولی محمد 49-‌ دهک شورک 50- موت ور شکر 51-‌چاه سلطان 52-‌موتور‌پیرمحمد 53- موتور
شیرمحمد 54-‌موتورصفر 55-‌جواش 56-‌حاجی تور 57-‌موتور کریم 58-‌موتور غریب‌آباد
59- شورک 60-‌جاروک 61-‌کاشیکی بالا62-‌کاشیکی پایین 63-‌چاه رحیم 64-‌بلکی
65-‌چاه درکز66-‌چاه درمهرآب 67-‌موتور عبدالواحد 68-‌چاه لال محمد 69-‌چاه محمد
70-‌چاه بهار 71-‌چاه‌عبدالرحمان 72-‌چاه درمحمد 73-‌موتور رحمت 74-‌چاه حسن
75-‌حاجی آباد 76-‌موتور رحمت77-‌نعمت آباد 78-‌حاجی امید 79-‌موتور حاجی غفور
80-‌امان الله 81-‌اسلام بخش 82-‌درمحمد83-‌موتور عیسی 84-‌رحیم آباد 85-‌موتور
آباد 86-‌موتور محمدرضا 87-‌حاجی آباد 88-‌موتور زرخان89-‌موتور حاجی یعقوب
90-‌موتور یوسف 91-‌ رحمت آباد 92-‌گلوگاه 93-‌سعیدآباد 94-‌کریم آباد95-‌موتور
محمدحسین 96-‌محمدآباد 97-‌اله یار 98-‌عظیم خ
ان 99-‌علی آباد100-‌موتور شورو101-‌حاجی علیخان پایین 102-‌موتور محمد کریم
103-‌موتور حاجی عبدالکریم 104-‌موتورخان محمد105-‌موتورخان محمد 106-‌سیدآباد
107-‌شورو 108-‌موتور حبیب الله 109- موتور بدیع زمان 110-‌سیاه‌جر 111-‌موتور
پیرمحمد 112-‌پاسگاه مطابق نقشه 2500001 ضمیمه که تأیید شده به مهر دفتر هیأت
دولت‌می‌باشد، در تابعیت بخش نصرت آباد شهرستان زاهدان ایجاد و تاسیس گردد.
‌د - دهستان دومک به مرکزیت روستای دومک مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهای زیر
1-‌اله آباد 2-‌ابراهیم3-‌ امرآباد دومک 4-‌اله آباد 5-‌اکبر آباد 6-‌بالاچ
(‌بالانچ) 7-‌بلوچ آباد 8-‌بهادر 9-‌پدگی10-‌پیرآباد 11-‌حاجی‌دادکریم 12-‌ حاجی
لشکران 13-‌حاجی داوود 14-‌حاجی اله داد 15-‌حاجی عبدل 16-‌حاجی عطا17-‌حاجی کریم
18-‌حاجی عبدالعزیز 19-‌حسن خان 20-‌حسین آباد 21-‌حاجی تاجمحمد
22-‌جهانگیر23-‌چاه عبداله 24-‌چازرد رحمت 25-‌ چازردملک 26-‌چاه زردعباس 27-‌چاه
زرد مراد 28-‌چاه زرد29-‌چاه زرد محمود 30-‌چازرد قادر (‌امام قادر) 31-‌خیرآباد
32-‌خدانظر 33-‌خانه های شکر 34-‌خانه های‌حاج تاجمحمد 35-‌دولت آباد 36-‌ده غلام
37-‌دومک 38-‌رباک 39-‌ریگ پست (‌حاجی پتی) 40-‌رادو41-‌سیاه خان 42-‌سیاه خان
43-‌سعدی کوک 44-‌شریف آباد 45-‌شکرخان 46-‌صفرآباد 47-‌عارف آباد48-‌عبداله
49-‌غنی 50-‌کوره آجرپزی 51-‌کشمک 52-‌کلکی 53-‌گل آباد 54-‌لال محمد55-‌
موتورگلمحمد 56-‌موتور سیاه خان 57-‌موتور صفر 58-‌موتور سلطان محمد 59-‌موتور آب
مزنگ60-‌موتور شاه مراد 61-‌ملنگ 62-‌ملاموسی 63-‌موتور نقیب (‌نعیم) 64-‌موتور
حمید 65-‌موتور مکام66-‌موتور نظر 67-‌موتور محم
د 68-‌موتور یوسف 69-‌موتور ملاعلی 70-‌موتور محمد 71-‌موتور نادر بخش72-‌موتور
یونس 73-‌موتور قنبرزهی 74-‌ موتور جنگی 75-‌موتور پیربخش 76-‌موتور محراب
77-‌موتور‌حاجی گل محمد 78-‌محمدآباد 79-‌موتور حاج جلال 80-‌ محمد آباد
81-‌ملاشریف (‌دمداری) 82-‌موتور‌ملاعلی 83-‌موتورحاجی صاحبداد 84-‌موتور ناصر
85-‌موتور کجیر 86-‌ موتور پیربخش 87-‌موتور جهانگیر88-‌موتور انوشیروان 89-‌موتور
ناصر 90-‌موتور رحیم 91-‌موتور حاجی بهادر 92-‌ موتور حاجی شهباز93-‌موتور گل محمد
94-‌موتور رحیم 95-‌موتور حاجی جما 96-‌موتور حاجی اقا محمد 97-‌موتور شاه
نظر98-‌موتور خانمحمد 99-‌موتور شاهپور 100-‌موتور عبدالنبی 101-‌موتور پسند
102-‌موتور علیم103-‌موتور موسی 104-‌موتور عبدااسلام 105-‌موتور میرزا 106-‌موتور
حاجی شریف 107-‌موتور حاجی‌پیرمحمد قنبرزهی 108-‌موتور مرادقنبر زهی 109-‌موتور
شاه برات 110-‌موتور خدابخش 111-‌موتور‌حاجی کریم قنبری زهی 112-‌ موتور محمدخان
قنبری زهی 113-‌موتور محمد قنبر زهی 114-‌موتور عباسی115-‌موتور خدابخش 116-‌موتور
ابراهیم قنبری زهی 117-‌موتور خلیفه شه بخش (‌خلیفه آباد) 118-‌موتور‌امید شه بخش
119-‌موتور کریم شه بخش 120-‌موتور
فیص ا ه- بخش کورین به مرکزیت روستای سرجنگل‌متشکل از دهستانهای شورو و کورین در
تابعیت شهرستان زاهدان ایجاد و تاسیس گردد.
‌با تصویب محدوده دهستانهای مندرج در بندهای (ج) و (‌د) این تصویبنامه چنانچه
روستا، مزرعه و مکان‌دیگری جزء فهرست اسامی مندرج در نقشه های پیوست( ) در محدوده
آنها ملاحظه شود یا در آینده به وجود آید،‌در حوزه تابعیت دهستان مربوط خواهد بود.
‌این تصویبنامه در تاریخ 1381.11.28 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
‌محمدرضا عارف - معاون اول رییس جمهور