انتصاب آقای علی اصغر احمدی به عنوان استاندار گلستان

‌انتصاب آقای علی
اصغر احمدی به عنوان استاندار گلستان
1379.03.08 - 10241 - 22959 هـ - 1379.03.17
‌شماره:.10241ت22959ه-
‌تاریخ:1379.3.17
‌وزارت کشور
‌هیات وزیران در جلسه مورخ 1379.3.8 بنا به پیشنهاد شماره 1735.1 مورخ 1379.3.4
وزارت کشور و به استناد بند (3) ماده واحده
‌قانون راجع به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور - مصوب 1360 - تصویب نمود:
‌آقای علی اصغر احمدی به عنوان استاندار گلستان منصوب می‌شود.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور