تبدیل روستای گهواره از توابع شهرستان اسلام آباد غرب به شهر گهواره در استان کرمانشاه

‌تبدیل روستای گهواره از توابع شهرستان اسلام‌آباد غرب به شهر گهواره
در استان کرمانشاه
1379.03.11 - .15459 ت 21036 ک - 1379.04.21
‌شماره:.15459ت21036ک
‌تاریخ:1379.4.21
‌وزارت کشور
‌وزرای عضو کمیسیون سیاسی دفاعی هیات دولت در جلسه مورخ 1379.3.11 بنا به پیشنهاد
شماره 1.4.42.19309 مورخ 1377.12.16
‌وزارت کشور و با رعایت تصویبنامه شماره .5453ت21162ه- مورخ1378.2.13 و به استناد
ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات
‌کشوری - مصوب 1362 - تصویب نمودند:
‌در استان کرمانشاه روستای گهواره مرکز بخش گهواره از توابع شهرستان اسلام آباد
غرب به شهر تبدیل و به عنوان شهر گهواره شناخته
‌می‌شود. محدوده این شهر بر اساس تبصره یک ماده چهار قانون مذکور تعیین خواهد شد.
‌این تصویبنامه در تاریخ 1379.4.19 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور