اجازه امضای موقت موافقتنامه همکاریهای بازرگانی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان به وزارت بازرگانی

‌اجازه امضای موقت موافقتنامه
همکاریهای بازرگانی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان به‌وزارت
بازرگانی
1379.03.25 - .12154 ت 22988 هـ - 1379.03.29
‌شماره:.12154ت22988ه-
‌تاریخ:1379.3.29
‌وزارت بازرگانی
‌هیات وزیران در جلسه مورخ 1379.3.25 بنا به پیشنهاد شماره 1.3099 مورخ 1379.3.7
وزارت بازرگانی و در اجرای ماده (2) آیین‌نامه
‌چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین‌المللی - مصوب 1371 - تصویب نمود:
‌وزارت بازرگانی مجاز است نسبت به امضای موقت موافقتنامه همکاریهای بازرگانی بین
دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری
‌ازبکستان در چارچوب متن نمونه موافقتنامه‌های بازرگانی (‌موضوع نامه شماره 9861
مورخ 1373.7.2 معاونت حقوقی و امور مجلس رییس
‌جمهور به وزارت بازرگانی) اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور