اجازه امضای موقت موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت به وزارت راه و ترابری

‌اجازه امضای موقت موافقتنامه حمل و نقل
هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت به وزارت راه و‌ترابری
1379.03.25 - .12165 ت 22387 هـ - 1379.03.29
‌شماره:.12165ت22387ه-
‌تاریخ:1379.3.29
‌وزارت راه و ترابری
‌هیات وزیران در جلسه مورخ 1379.3.25 بنا به پیشنهاد شماره 14717.11 مورخ
1378.10.21 وزارت راه و ترابری و در اجرای ماده (2 (
‌آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین‌المللی - مصوب 1371 - تصویب نمود:
‌وزارت راه و ترابری مجاز است نسبت به امضای موقت موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت ,
‌در چارچوب متن نمونه موضوع نامه شماره 54750.40 مورخ 1376.2.29 معاونت حقوقی و
امور مجلس رییس جمهور ، اقدام کند و مراحل
‌قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور