تعیین نحوه مصرف و توزیع اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت

‌تعیین نحوه مصرف و توزیع اعتبارات خارج از شمول قانون
محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت
1379.03.25 - .12524 ت 23081 هـ - 1379.03.30
‌شماره:.12524ت23081ه-
‌تاریخ:1379.3.30
‌وزارت کشور - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
‌هیات وزیران در جلسه مورخ 1379.3.25 بنا به پیشنهاد شماره 401 ت 33 مورخ
1379.3.10 سازمان برنامه و بودجه و به استناد مواد
(15) قانون بودجه سال 1379 تصویب نمود:
1 - کل اعتبار خارج از شمول مربوط به اعتبارات ملی (‌جدول شماره 1) بابت هر
وزارتخانه یا سازمان در اختیار وزیر یا بالاترین مقام
‌دستگاه اجرایی ذیربط قرار می‌گیرد تا بین دستگاههای تابعه توزیع نمایند.
2 - اعتبار خارج از شمول مربوط به اعتبارات استانی (‌جدول شماره 2) بنا به پیشنهاد
دستگاه اجرایی محلی و تایید سازمان برنامه و
‌بودجه استان و تصویب کمیته برنامه ریزی استان قابل مصرف خواهد بود.
3 - مانده اعتبارات خارج از شمول محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت بنا به
پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی
‌و تایید سازمان برنامه و بودجه توزیع می‌شود.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور