اصلاح تصویبنامه اجازه فروش زمین و ساختمان مربوط به سازمان امور اداری و استخدامی کشور واقع در خیابان استاد نجات اللهی. خیابان ورشو و واریز وجوه حاصل به حساب درآمد عمومی کشور

‌اصلاح تصویبنامه اجازه فروش زمین و ساختمان مربوط به
سازمان امور اداری و استخدامی کشور واقع در خیابان استاد‌نجات‌اللهی. خیابان ورشو
و واریز وجوه حاصل به حساب درآمد عمومی کشور
1379.03.25 - .11692 ت 22458 هـ - 1379.03.25
‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور
‌هیات وزیران در جلسه مورخ 1379.3.25 بنا به پیشنهاد شماره 11.61950 مورخ
1378.11.2 سازمان امور اداری و استخدامی کشور تصویب‌نمود:
‌در سطر هفتم تصویبنامه شماره .1236ت19428 ه مورخ 1377.1.18 عبارت "‌جهت خرید
ساختمان" به عبارت "‌ جهت خرید، تعمیرات و تجهیزات‌ساختمان" تغییر می‌یابد.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور