اجازه قبول ضمانتنامه های صادر شده از طرف مؤسسات مالی و اعتباری جهت انجام معاملات دولتی به دستگاههای اجرایی

‌اجازه قبول ضمانتنامه‌های صادر شده از طرف
مؤسسات مالی و اعتباری جهت انجام معاملات دولتی به دستگاههای‌اجرایی
1379.03.25 - .12515 ت 22204 هـ - 1379.03.30
‌شماره:.12515ت22204ه-
‌تاریخ:1379.3.30
‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
‌هیات وزیران در جلسه مورخ 1379.3.25 بنابه پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی
ایران و به استناد بند (ل) تبصره (2) قانون بودجه سال 1379‌کل کشور تصویب نمود:
‌دستگاههای اجرایی برای انجام معاملات دولتی می‌توانند ضمانتنامه های صادر شده از
طرف مؤسسات مالی و اعتباری که با مجوز
‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس گردیده اند را نیز قبول نمایند.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور