اصلاح ماده (13) آیین نامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعالیت و تعطیلی مؤسسات حمل و نقل جاده ای

‌اصلاح ماده (13) آیین نامه حمل بار و مسافر و مدت
لغو پروانه فعالیت و تعطیلی مؤسسات حمل و نقل جاده‌ای
1379.03.25 - .12708 ت 23072 هـ - 1379.04.02
‌شماره:.12708ت23072ه-
‌تاریخ:1379.4.2
‌وزارت راه و ترابری - وزارت کشور
‌هیات وزیران در جلسه مورخ 1379.3.25 با توجه به نظر رییس محترم مجلس شورای اسلامی
(‌موضوع نامه شماره 2655ه- ب مورخ 4
1379.3.) تصویب نمود:
‌در ماده (13) آیین‌نامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعالیت و تعطیلی مؤسسات
حمل و نقل جاده ای (‌ موضوع تصویبنامه شماره
.33752ت20040ه- مورخ 1378.9.6)، عبارت به مجازاتهایی از یک ماه تا یک سال محکوم
می‌شود". به عبارت "‌ پروانه فعالیت آن از یک
‌ماه تا یک سال لغو می‌گردد. تغییر می‌یابد.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور