آیین نامه تشکیلات حرفه ای کاردانهای فنی

‌آیین نامه تشکیلات حرفه‌ای
کاردانهای فنی
1379.07.03 - 29253 . ت 19295 ه‍ - 1379.07.09 - 236
‌شماره: .29253ت19295‌هـ
‌تاریخ: 1379.7.9
‌وزارت مسکن و شهرسازی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1379.7.3 بنا به پیشنهاد شماره 100.21538 مورخ
1376.11.13 وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده (28)‌قانون نظام مهندسی و کنترل
ساختمان - مصوب 1374 - آیین نامه تشکیلات حرفه ای کاردانهای فنی را به شرح زیر
تصویب نمود:

‌آیین‌نامه تشکیلات حرفه ای کاردانهای فنی
‌ماده 1- به منظور انتظام و انسجام امور حرفه ای کاردانهای فنی(‌موضوع ماده (26)
آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که منبعد‌در این آیین نامه
کاردان نامیده می‌شود)، شاغل در رشته‌های معماری، شهرسازی، عمران، تأسیسات
مکانیکی، تأسیسات برقی، نقشه برداری، ترافیک و‌رشته‌های مرتبط با آن و همچنین
ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه‌های مذکور و بالا بردن کیفیت خدمات آنها، در تهران و
در مراکز استانهایی که وزارت‌مسکن و شهرسازی اعلام می‌کند، "‌کانون کاردانهای فنی
ساختمان" که از این پس در این آیین نامه به اختصار "‌کانون" نامیده می‌شود، تشکیل
می‌گردد.
‌ماده 2- کانون دارای شخصیت حقوقی و غیر انتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات
مربوط به مؤسسات غیرانتفاعی می‌باشد و می‌تواند در‌شهرستانهای تابع هراستان دارای
شعبه یا نمایندگی باشد.
‌ماده 3- برای تشکیل کانون در هراستان وجود حداقل 30 نفر کاردان فنی در رشته‌های
مذکور در ماده (1) این آیین نامه یا مرتبط با آن ضروری است.
‌ماده 4- برای عضویت در کانون احراز شرایط زیر لازم است:
‌الف - دارا بودن مدرک کاردانی (‌فوق دیپلم) در رشته‌های موضوع ماده یک این
آیین‌نامه.
ب - نداشتن محکومیت قطعی به محرومیت از اشتغال به کار در هنگام تقاضای عضویت.
پ - ساکن آن استان بودن و حداقل شش ماه ممتد قبل از تسلیم درخواست عضویت، در حوزه
استان مقیم باشد، به طوری که فعالیت حرفه ای وی در‌آن استان متمرکز بوده و اقامت
غالب وی در آن استان باشد.
ت ـ پرداخت ورودیه و حق عضویت سالانه طبق تعرفه‌های مصوب مربوط.
ث - تنظیم و تسلیم تقاضای عضویت، طبق فرم مخصوصی که در اختیار متقاضیان قرار
می‌گیرد همراه با مدارک مقرر در فرم مذکور.
‌ماده 5- به منظور تشکیل کانون در هر استان، وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان موظف است حداکثر‌ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این
آیین‌نامه اقدام به انتشار آگهی‌های لازم و ثبت نام واجدین شرایط و صدور کارت
عضویت موقت بنماید.
‌ماده 6- در هر استان که تعداد متقاضیان واجد شرایط به حد نصاب مقرر رسید وزارت
مسکن و شهرسازی با همکاری سازمان نظام مهندسی‌ساختمان استان با رعایت مواد آتی
اقدام به برگزاری انتخابات اولین هیأت مدیره کانون خواهد کرد.
‌در دوره‌های بعدی، برگزاری انتخابات توسط هیأت مدیره کانون با همکاری سازمان نظام
مهندسی ساختمان استان به شرح مندرج در مواد آتی این‌آیین‌نامه صورت خواهد گرفت.
‌ماده 7- پس از پایان برگزاری اولین انتخابات کانون هر استان شروع به کار کرده و
از آن پس وظایف عضو گیری و صدور کارت عضویت برای اعضای‌موجود و آتی و انجام سایر
وظایف و تکالیف مربوطه با رعایت مفاد این آیین‌نامه به عهده هیأت مدیره کانون
خواهد بود.
‌در دوره‌های بعد نیز به محض تأیید انتخابات از طرف هیأت نظارت، هیأت مدیره سابق
موظف است کلیه اسناد، مدارک، دفاتر، اموال و دارایی کانون را‌رسما" طی صورتجلسه ای
به هیأت مدیره جدید تحویل نماید.
‌ماده 8- هر متقاضی نمی‌تواند به طور همزمان عضویت بیش از یک کانون را دارا باشد.
‌ماده 9- در موارد زیر عضویت اعضا قطع می‌شود و در هر زمان، عللی که موجب قطع
عضویت شده برطرف شود؛ بنا به تقاضای کتبی متقاضی‌عضویت او تجدید خواهد شد.
‌الف - استعفا از عضویت کانون .
ب - اخراج از کانون به موجب حکم شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.
پ - سلب هر یک از شرایط عضویت موضوع ماده (4) این آیین‌نامه.
‌ماده 10- در استانهایی که به واسطه کافی نبودن تعداد متقاضیان واجد شرایط یا عدم
ضرورت، کانون تشکیل نمی‌شود، به تشخیص وزارت مسکن‌و شهرسازی متقاضیان حوزه آن
استان می‌توانند به عضویت کانون استان مجاوری که تشکیل و رسمیت یافته پذیرفته
شوند.
‌ماده 11- ارکان کانون متشکل است از:
‌الف - مجمع عمومی.
ب - هیأت مدیره.
ج - شورای رابط.
‌د - بازرس.
‌هـ - کمیته انتظامی.
‌الف - مجمع عمومی
‌ماده 12- مجمع عمومی کانون از اجتماع تمامی اعضای کانون که دارای کارت عضویت
معتبر باشند (‌اعم از اصالتاً یا وکالتاً) تشکیل می‌گردد.
‌تبصره - اعضایی که حق رأی خود را تفویض می‌کنند باید کارت عضویت خود را ضمیمه
برگه اعطای نمایندگی نمایند و نمی‌توانند جداگانه در رأی‌گیری شرکت کنند.
‌ماده 13- جلسات مجمع عمومی به طور عادی سالی یک بار و به طور فوق العاده بنا به
پیشنهاد هیأت مدیره یا بازرس یا 5 1 نفر از اعضای کانون یا‌نظر وزارت مسکن و
شهرسازی تشکیل می‌گردد.
‌ماده 14 - ‌دعوت به تشکیل مجمع عمومی باید حداقل 15 روز قبل از تشکیل جلسه از
طریق دعوتنامه ارسالی با پست سفارشی و یا آگهی در‌روزنامه کثیرالانتشار یا محلی
صورت گیرد.
‌تبصره - اولین مجمع عمومی در تهران به دعوت وزارت مسکن و شهرسازی و در استانها به
دعوت سازمان مسکن و شهرسازی استان به ترتیب فوق‌تشکیل می‌گردد.
‌ماده 15 - ‌جلسات مجمع عمومی با حصول اکثریت مطلق اعضا اعم از اینکه شخصاً حضور
یافته و یا به عضو دیگری نمایندگی داده باشند رسمیت‌خواهد یافت. در صورت عدم حصول
اکثریت لازم جلسه بعد با حداقل 15 روز فاصله تشکیل و با هر تعداد عضو شرکت کننده،
جلسه رسمیت می‌یابد.‌تصمیمات مجمع عمومی با اکثریت نصف به علاوه یک آرا حاضر در
جلسه (‌اصالتاً یا وکالتاً) معتبر خواهد بود.
‌تبصره - در مجامع عمومی که دستور کار جلسه، انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس
می‌باشد احراز حد نصاب فوق الذکر ضروری نیست و‌انتخاب از طریق مراجعه مستقیم اعضای
مجمع عمومی به صندوقها و با رأی مخفی انجام می‌شود.
‌ماده 16 - ‌مجمع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره
می‌شود. ریاست مجمع عمومی با رئیس هیأت مدیره‌خواهد بود و منشی و دو ناظر از، بین
اعضای حاضر در جلسه با اکثریت نسبی آراء انتخاب خواهد شد. در اولین مجمع عمومی
رئیس نیز انتخابی‌خواهد بود. مذاکرات مجمع در صورت جلسه‌ای توسط منشی درج و پس از
امضای هیأت رئیسه مجمع عمومی یک نسخه آن به دبیرخانه ‌نظام‌مهندسی استان و یک نسخه
به سازمان مسکن و شهرسازی استان و یک نسخه به دبیرخانه کانون ارسال می‌شود.
‌ماده 17 - ‌وظایف و اختیارات مجمع عمومی اعم از اینکه به طور عادی یا فوق العاده
تشکیل شده باشد به شرح زیر است:
‌الف - انتخاب اعضای هیأت مدیره .
ب - انتخاب یا عزل بازرس اصلی و علی البدل.
پ - بررسی گزارش عملکرد سالانه هیأت مدیره و اعلام نظر نسبت به آن.
ت - بررسی و تصویب ترازنامه سالانه کانون و بودجه پیشنهادی هیأت مدیره.
ث - تعیین و تصویب ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا و سایر منابع درآمد کانون بر
اساس پیشنهاد هیأت مدیره.
ج - اتخاذ تصمیم در مورد پرداخت حق الزحمه اعضای هیأت مدیره، شورای رابط و بازرس.
چ - تعیین روزنامه کثیرالانتشار.
ح - بررسی گزارش فعالیتهای حرفه ای، علمی و فرهنگی و تصویب پیشنهادات مربوط به آن.
خ - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادات واصله از سوی هیأت مدیره کانون، شورای
رابط یا سازمان نظام مهندسی استان.
‌د - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط
به عهده و یا در صلاحیت مجمع عمومی است.
ب - هیأت مدیره
‌ماده 18 - هر کانون دارای هیأت مدیره ای خواهد بود که تعداد آن متناسب با تعداد
اعضای کانون و به تفکیک رشته تا 150 نفر از 7 عضو و 150‌نفر تا 1000 نفر 9 عضو و
از 1000 نفر به بالا از 11 عضو تشکیل می‌شود.
‌تبصره 1- در هیأت مدیره هر کانون، از هر رشته اصلی که حداقل 7 عضو در کانون دارد
باید لااقل یک نفر عضویت داشته باشد مگر آن که در آن‌رشته داوطلب واجد شرایط وجود
نداشته باشد. در این صورت به تعداد مورد نیاز از میان داوطلبان سایر رشته ها بر
حسب بیشترین آراء مکتسبه‌انتخاب می‌گردند.
‌تبصره 2- هیأت مدیره در هر یک از "‌رشته‌های اصلی" یک عضو علی البدل خواهد داشت.
چنانچه تعداد داوطلبان هر رشته کافی برای تعیین علی‌البدل نباشد؛ آن رشته فاقد عضو
علی البدل در هیأت مدیره خواهد بود.
‌ماده 19 - مدت عضویت در هیأت مدیره 3 سال است و انتخاب مجدد آنان نیز بلامانع
می‌باشد.
‌ماده 20 - داوطلبان عضویت در هیأت مدیره کانون باید دارای شرایط زیر باشند:
1 - تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران .
2 - نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر .
3 - نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروههای غیر قانونی .
4 - داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی و تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام.
5 - داشتن حداقل 9 سال سابقه کار مفید و عملی در رشته و حرفه مربوط (‌دارنده
پروانه اشتغال به کار کاردانی پایه 2).
6 - فاقد محکومیت انتظامی از درجه 3 به بالا از 3 سال قبل از تاریخ اعلام داوطلبی
.
‌تبصره 1- اقلیتهای دینی رسمی از شرط تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام مستثنا
هستند.
‌تبصره 2- احراز سابقه کار در اولین دوره انتخابات با وزارت مسکن و شهرسازی با
همکاری سازمان نظام مهندسی استان خواهد بود و در دوره‌های‌بعد احراز آن وسیله
شورای رابط و با نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به شرح مواد آتی انجام
می‌شود.
‌تبصره 3- چنانچه در هر رشته داوطلبی با سابقه مندرج در بند (5) این ماده وجود
نداشته باشد داشتن حداقل 5 سال سابقه کار مفید و عملی (‌دارنده‌پروانه اشتغال به
کار کاردانی پایه 3) الزامی است.
‌ماده 21 - ‌برای انجام انتخابات هیأت مدیره، شورای رابط هر کانون عنوان هیأت
اجرایی انتخابات را دارد. دو نفر از اعضای هیأت مدیره سازمان‌نظام مهندسی ساختمان
استان به معرفی هیأت مدیره و یک نفر با معرفی رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان
(‌در تهران وزارت مسکن و‌شهرسازی) وظیفه هیأت نظارت ‌انتخابات استان را عهده دار
خواهند بود. اعضای هیأت اجرایی نمی‌توانند نامزد عضویت در هیأت مدیره‌باشند.
‌تبصره - در اولین دوره انتخابات، هیأت اجرایی انتخابات رأسا" به وسیله وزارت مسکن
و شهرسازی انتخاب می‌شود.
‌ماده 22 - جلسات هیأت اجرایی با حضور حداقل 3 نفر و نماینده هیأت نظارت رسمیت
یافته و تصمیمات آن با اکثریت آراء موافق معتبر می‌باشد.
‌ماده 23 - هیأت اجرایی انتخابات پس از تشکیل موظف است ظرف یک هفته اقدامات زیر را
انجام و به روشهای مقتضی آنها را اعلام نماید:
‌الف - اعلام شرایط عضویت در هیأت مدیره و مدارکی که داوطلب باید همراه تقاضای خود
ارسال کند.
ب - تعیین مهلت قبول تقاضای نامزدی عضویت در هیأت مدیره که مدت آن نباید کمتر از
10 روز از تاریخ انتشار آگهی باشد و تعیین نشانی و محلهای‌ثبت نام.
پ - اعلام روز و ساعت و محلهای برگزاری انتخابات که باید در یک روز انجام شود.
ت - تعیین و اعلام تعداد اعضای هیأت مدیره در استان مربوط.
‌ماده 24 - هیأت اجرایی موظف است با رعایت ماده (20) این آیین‌نامه ظرف یک هفته از
پایان مهلت ثبت نام جهت احراز شرایط داوطلبان از‌مراجع ذی ربط استعلام و ظرف یک
ماه از تاریخ مذکور اعم از اینکه پاسخ استعلامها واصل شده یا نشده باشد با اکثریت
آراء نسبت به صلاحیت‌نامزدها اتخاذ تصمیم و نتیجه را به هیأت نظارت و متقاضی اعلام
نماید. افرادی که صلاحیت آنها رد شده است، می‌توانند ظرف مدت سه روز از تاریخ‌وصول
نظریه، شکایت خود را به طور کتبی به هیأت نظارت تسلیم و رسید دریافت دارند. هیأت
نظارت موظف است ظرف یک هفته پس از وصول‌شکایات به آنها رسیدگی و نظر قطعی خود را
در مورد صلاحیت شاکیان و سایر داوطلبان به هیأت اجرایی انتخابات اعلام دارد. پس از
تأیید فهرست‌نهایی نامزدها بوسیله هیأت نظارت، هیأت اجرایی فهرست مذکور را تکثیر و
توزیع نموده و حداقل ده روز قبل از برگزاری انتخابات آن را در روزنامه‌محلی یا
کثیرالانتشار یا از طریق مقتضی دیگر به اطلاع اعضا برساند.
‌ماده 25 - ‌هر یک از اعضای کانون می‌توانند با ارایه کارت عضویت همان استان به
تمام یا هر یک از نامزدها و حداکثر به تعداد اعضای اصلی هیأت‌مدیره رأی دهند.‌در
صورتی که بیش از تعداد مذکور در ورقه رأی نوشته شود، اسامی اضافی از آخر حذف
می‌شود و چنانچه اسامی افرادی غیر از‌داوطلبان اعلام شده، نوشته شود آن اسامی نیز
حذف می‌گردد.
‌تبصره - در اولین انتخابات، اعضای کانون با ارایه کارت موقت صادره از طرف وزارت
مسکن و شهرسازی در انتخابات شرکت خواهند کرد.
‌ماده 26 - ‌پس از خاتمه رأی گیری، هیأت اجرایی زیر نظر هیأت نظارت اقدام به شمارش
آراء نموده و افرادی که با رعایت مفاد ماده (18) و‌تبصره‌های آن دارای رأی بیشتر
باشند به ترتیب در فهرست به عنوان اعضای اصلی و علی البدل تعیین شده و اسامی
مذکور، صورتجلسه و به امضای‌اعضای هیأت اجرایی و نظارت رسیده و به وزارت مسکن و
شهرسازی ارسال می‌گردد تا پس از تأیید جهت اطلاع اعضا به نحو مقتضی اعلام و
کلیه‌مدارک مربوط به انتخابات به دبیرخانه کانون ارسال و وظیفه هیأت اجرایی و
نظارت خاتمه می‌یابد.
‌ماده 27 - هیأت مدیره که از اعضای اصلی تشکیل می‌شود در اولین جلسه از بین خود یک
رییس و یک نایب رییس و یک دبیر و یک خزانه دار‌برای مدت یک سال انتخاب می‌کند.
انتخاب مجدد اعضای هیأت رییسه در سالهای بعد بلامانع است.
‌رییس هیأت مدیره "‌رییس کانون استان" نیز می‌باشد.
‌ماده 28 - جلسات هیأت مدیره حداقل ماهی دوبار تشکیل و با حضور اکثریت اعضا رسمیت
یافته و تصمیمات هیأت مدیره بر حسب تعداد اعضای‌اصلی (7 ، 9 ، 11 نفر) به ترتیب با
3، 4 و 5 رأی معتبر خواهد بود. اعضای علی البدل می‌توانند بدون داشتن حق رأی در
کلیه جلسات هیأت مدیره‌شرکت نمایند.
‌تبصره - در صورت فوت، استعفا یا سلب صلاحیت قانونی هر یک از اعضای هیأت مدیره یا
غیبت غیرموجه 4 جلسه متوالی یا 8 جلسه متناوب در‌مدت شش ماه عضو مذکور مستعفی
شناخته شده و از عضو علی‌البدل به عنوان عضو اصلی دعوت به عمل خواهد آمد.
‌ماده 29 - اختیارات و وظایف هیأت مدیره به شرح زیر است:
1 - برنامه ریزی به منظور جلب مشارکت افرادی که در امور حرفه ای موضوع این
آیین‌نامه فعالیت دارند.
2 - ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغلان در بخشهای کاردانی فنی مربوط به ساختمان
از طریق ایجاد پایگاههای علمی، فنی، آموزشی و انتشارات.
3 - دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه ای اعضا و تشویق و حمایت از فعالیتهای با
ارزش آنها.
4 - تنظیم روابط بین کاردانهای فنی با صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان موضوع "
قانون نظام مهندسی ساختمان" و سازمانهای نظام مهندسی‌ساختمان.
5 - تنظیم روابط بین کاردانهای فنی با کارفرمایان.
6 - همکاری با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلایای طبیعی .
7 - تهیه و تنظیم برنامه ها و بودجه و ترازنامه سالانه کانون و ارایه آن به مجمع
عمومی جهت تصویب.
8 - تهیه و تصویب نظامنامه اداری، تشکیلاتی، مالی و داخلی کانون .
9 - تنظیم امور اداری و مالی کانون طبق مقررات و نظامهای مربوط.
10 - تعیین میزان ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا و ارایه آن به مجمع عمومی جهت
تصویب.
11 - افتتاح حساب بانکی به نام کانون نزد بانکها و برداشت از این حسابها جهت انجام
امور کانون و پرداخت هزینه‌ها.
12 - تعیین امضا یا امضاهای مجاز به منظور برداشت از حسابهای بانکی، امضای
قراردادها، اسناد و اوراق تعهدآور، اقامه دعوی و صلح و سازش و‌انتخاب وکیل.
13 - همکاری در برگزاری آزمونهای موضوع قانون نظام مهندسی ساختمان و این آیین‌نامه
.
14 - ایجاد تسهیلات لازم به منظور بازآموزی یا آموزشهای لازم حرفه ای.
15 - فعالیت و ایجاد تسهیلات برای ارتقای دانش فنی و حرفه ای آنها.
16 - انتشار خبرنامه.
17 - انجام مشورت و کسب رهنمودهای لازم از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در
زمینه‌های آموزشی، حرفه ای و فنی.
18 - ارسال شکایات واصله به شورای انتظامی استان و همکاری با شورای مذکور .
19 - اجرای وظایفی که از طرف وزارت مسکن و شهرسازی در جهت نیل به اهداف قانون نظام
مهندسی ساختمان به عهده کانون گذاشته می‌شود.
20 - تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت اعلام آگهیها و اعلامیه‌های کانون.
21 - ایجاد شعبه یا نمایندگی در شهرستانهای استان.
پ - شورای رابط
‌ماده 30 - به منظور ایجاد هماهنگی و انسجام بیشتر بین حرفه مهندسی و سایر حرف
وابسته به آن و همکاری بین سازمانهای نظام مهندسی‌ساختمان استان و کانون کاردانهای
فنی ساختمان شورایی به نام شورای رابط متشکل از 5 عضو، دو نفر از اعضای هیأت مدیره
کانون به معرفی هیأت‌مدیره کانون، دو نفر از اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی
استان به معرفی هیأت مدیره سازمان و یک نفر نماینده وزارت مسکن و شهرسازی‌استان در
هر کانون تشکیل می‌گردد.
‌تبصره - مدت تصدی اعضای مذکور 3 سال است و تجدید انتخاب آنها بلامانع است.
‌ماده 31 - وظایف شورای رابط
1 - همکاری و هماهنگی با هیأت مدیره کانون جهت ایجاد ارتباط مناسب حرفه‌ای بین
اعضای کانون و سازمان نظام مهندسی استان.
2 - همکاری و هماهنگی با هیأت مدیره کانون جهت برگزاری دوره‌های بازآموزی و ایجاد
امکانات و تسهیلات آموزشی برای اعضای کانون.
3 - ارایه برنامه و نظرات مشورتی به هیأت مدیره در نحوه راهبرد کانون و ارایه
گزارش به هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان و سازمان مسکن و‌شهرسازی استان.
4 - نظارت بر نحوه عملکرد اعضا و هیأت مدیره کانون و ارایه گزارش به هیأت مدیره
سازمان نظام مهندسی استان و سازمان مسکن و شهرسازی استان.
‌ماده 32 - جلسات شورای رابط حداقل هر دو ماه یکبار تشکیل و تصمیمات آن با (3) رأی
معتبر خواهد بود.
ت - بازرس (‌بازرسان)
‌ماده 33 - هر کانون بر حسب تعداد اعضا تا 150 نفر عضو یک بازرس اصلی و یک بازرس
علی البدل و بیش از آن دو بازرس اصلی و یک بازرس‌علی البدل خواهد داشت که هم زمان
با انجام انتخابات هیأت مدیره وسیله مجمع عمومی از بین اعضای کانون برای مدت 3 سال
انتخاب می گردند و‌انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
‌تبصره - در مورد داوطلبان تصدی بازرسی کانون به همان شیوه انتخاب داوطلبان برای
اعضای هیأت مدیره عمل می‌گردد.
‌ماده 34 - وظایف و اختیارات بازرس (‌بازرسان) به شرح زیر تعیین می‌شود:
1 - اظهار نظر درباره صحت صورت داراییها و صورتحسابهای دوره عملکرد و ترازنامه
هایی که هیأت مدیره برای ارایه به مجمع عمومی تهیه نموده‌است و تهیه گزارش و تسلیم
آن به هیأت مدیره حداقل 15 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی.
2 - اظهار نظر درباره صحت مطالب و گزارشها و اطلاعاتی که هیأت مدیره برای مجمع
عمومی تهیه نموده است.
3 - اظهار نظر در مورد اقدامات و عملکرد هیأت مدیره و ارایه آن به مجمع عمومی.
4 - بازرس یا بازرسان با اطلاع هیأت مدیره حق دارند در هرموقع هر گونه رسیدگی و
بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به‌کانون را از هیأت
مدیره مطالبه و مورد رسیدگی قرار دهند. این رسیدگی نباید به گونه ای باشد که موجب
وقفه در عملیات جاری شود.
ث - کمیته انتظامی
‌ماده 35 - ‌در هر کانون کمیته ای تحت عنوان کمیته انتظامی متشکل از 3 نفر، یک نفر
به انتخاب هیأت مدیره کانون از بین اعضای کانون، یک نفر به‌انتخاب شورای رابط و یک
نفر به انتخاب شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان استان تشکیل می‌شود، کمیته مذکور
در ارتباط با تخلفات انضباطی‌و انتظامی اعضای کانون با شورای انتظامی استان همکاری
و انجام وظیفه می‌نماید.
‌کمیته انتظامی پس از وصول شکایت و یا با دریافت اعلامیه شورای انتظامی استان
اقدام به تشکیل پرونده و رسیدگی مقدماتی نموده و حسب مورد از‌محل بازدید و از
اظهارات شاکی و مشتکی عنه و سایر اشخاصی که با موضوع شکایت ارتباط دارند صورتمجلس
و گزارش تهیه کرده و سپس به‌انضمام نظر خود مبنی بر رد و یا ورود شکایت، پرونده
تکمیل شده را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به شورای انتظامی استان ارسال می دارد.‌
تصمیمات کمیته انتظامی با 2 رأی موافق معتبر است.
‌ماده 36 - ‌به منظور ایجاد تمرکز و انسجام بیشتر بین کانونهای استان و بهره
برداری از تجارب و رفع ابهامات و مشکلات موجود در هر استان،‌وزارت مسکن و شهرسازی
با همکاری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی می‌تواند در فواصل زمانی مناسب،
(‌حداکثر یک بار در سال) ترتیب‌گردهمایی اعضای هیأت مدیره کانونها را فراهم آورد.
‌حسن حبیبی - ‌معاون اول رییس جمهور