اصلاح ماده 28 آیین نامه تشکیلات حرفه ای کاردانهای فنی

‌اصلاح ماده 28
آیین‌نامه تشکیلات حرفه‌ای کاردانهای فنی
1379.09.06 - 39478 . ت 23747 ه‍ -1379.09.07 - 381
‌شماره: .39478ت23747‌هـ
‌تاریخ: 1379.9.7
‌وزارت مسکن و شهرسازی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1379.9.6 بنا به پیشنهاد شماره 4444.100.02 مورخ
1379.8.10 وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده (28)‌قانون نظام مهندسی و کنترل
ساختمان - مصوب 1374 - تصویب نمود:
‌در ماده (28) آیین‌نامه تشکیلات حرفه ای کاردانهای فنی - موضوع تصویبنامه شماره
.29253ت19295‌هـ مورخ 1379.7.9 - عبارت "‌به ترتیب با3، 4 و 5 رأی" به عبارت "‌به
ترتیب به 4، 5 و 6 رأی" تغییر می‌یابد.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور