اجازه مشارکت در سرمایه گذاری به شرکت ایپکو مقیم امارات متحده عربی در طرح تولید پودرهای کانی غیرفلزی و سرمایه گذاران خصوصی ایرانی

‌اجازه مشارکت در
سرمایه‌گذاری به شرکت ایپکو مقیم امارات متحده عربی در طرح تولید پودرهای کانی
غیرفلزی و‌سرمایه‌گذاران خصوصی ایرانی
1379.09.06 - 48703 . ت 23835 ک 1379.10.28 - 391
‌شماره: .48703ت23835ک
‌تاریخ: 1379.10.28
‌وزارت امور اقتصادی و دارایی
‌وزرای عضو شورای عالی سرمایه گذاری در جلسه مورخ 1379.9.6 با رعایت تصویبنامه
شماره .45271ت22021 مورخ 1378.8.22 و بر اساس‌تأیید هیأت رسیدگی به جلب و حمایت
سرمایه‌های خارجی و به استناد ماده (2) قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی - مصوب
1334 -‌تصویب نمودند:
‌به شرکت Emirates Pulverization Industries , co.(EPICO)‌مقیم امارت متحده عربی
اجازه داده می‌شود تا بر اساس قانون‌جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی و آیین‌نامه
اجرایی آن و با رعایت کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در طرح تولید
پودرهای کانی‌غیرفلزی بامشارکت سرمایه‌گذاران خصوصی ایرانی به نسبت هفتاد و نه
درصد (79%) اپیکو و بیست و یک درصد (21%) سرمایه‌گذاران ایرانی به نحو‌زیر مشارکت
نماید:
1 - سرمایه گذاری شرکت اپیکو جمعا" تا سقف یک میلیون و سیصد و هشتاد و دو هزار و
پانصد (1.382.500) دلار آمریکا به ترتیب زیر به کشور‌وارد شود:
‌الف - بابت سهم سرمایه معادل دویست و هفتاد و شش هزار و پانصد (276.500) دلار به
صورت ماشین آلات و تجهیزات.
ب - به عنوان تسهیلات مالی به شرکت مشترک معادل یک میلیون و یکصد و شش هزار
(1.106.000) دلار شامل:
- هشتصد و نوزده هزار و هفتصد و بیست (819.720) دلار به صورت ارز نقدی.
- دویست و هشتاد و شش هزار و دویست و هشتاد (286.280) دلار به صورت ماشین آلات و
تجهیزات و مواد اولیه.
2 - نیازهای ارزی شرکت مشترک برای بازپرداخت تسهیلات مالی و پرداخت سود سهام قابل
انتقال شرکت اپیکو از محل ارز حاصل از صادرات‌تولیدات شرکت مشترک تأمین و تأدیه
شود. تعهدات ارزی شرکت مشترک برای برگشت ارز حاصل از صادرات به کشور تا حدی که
مصارف یاد شده را‌پوشش دهد با تأیید سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی
ایران ابطال خواهد شد.
3 - در صورت وجود محدودیت قانونی و یا اعمال شده از سوی دولت که در نتیجه آن شرکت
مشترک نتواند تولیدات خود را صادر نماید، الزام به‌صادرات مادام که محدودیت قانونی
و یا تصمیم دولت برای عدم انجام صادرات جاری است، منتفی شده و در نتیجه انتقالات
ارزی مربوط به سهامدار‌خارجی طبق قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی انجام خواهد
شد.
4 - شرایط مربوط به تسهیلات مالی سهامدار خارجی و پرداخت هزینه‌های مربوط، به
تصویب هیأت رسیدگی به جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی‌خواهد رسید.
‌این تصویبنامه در تاریخ 1379.10.24 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور