اعطای نشان دولتی درجه سوم لیاقت و مدیریت به آقای موسی رفان

‌اعطای نشان
دولتی درجه سوم لیاقت و مدیریت به آقای موسی رفان
1379.10.21 - 51026 . ت23825 ه‍ -1379.11.11 - 441
‌شماره: .51026ت23825 هـ
‌تاریخ: 1379.11.11
‌دفتر ریاست جمهوری - اداره کل امور شوراها و اعطای نشانهای دولتی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1379.10.21 بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و
به استناد ماده(7) قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات‌و مسؤولیتهای ریاست جمهوری
اسلامی ایران - مصوب 1365 - تصویب نمود:
‌اعطای نشان دولتی "‌درجه سوم لیاقت و مدیریت " به آقای موسی رفان اعطا شود.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور