اعطای نشان دولتی درجه سوم کار و تولید به آقای رضا ویسه

‌اعطای نشان دولتی
درجه سوم کار و تولید به آقای رضا ویسه
1379.10.21 - 50983 . ت23825 ه‍ -1379.11.11 - 442
‌شماره: .50983ت23825 هـ
‌تاریخ: 1379.11.11
‌ریاست جمهوری - اداره کل امور شوراها و اعطای نشانهای دولتی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1379.10.21 بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و به
استناد ماده (7) قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و‌مسؤولیتهای ریاست جمهوری
اسلامی ایران - مصوب 1365 - تصویب نمود:
‌نشان دولتی "‌درجه سوم کار و تولید" به آقای رضا ویسه اعطا شود.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور